Zápis ze schůze Místního výboru 9.4.2015

Přítomní členové:

Mgr. Miroslava Homolová, Ing. Lucie Kurková, Jaroslav Stehlík, Marie Charvátová, Jan Jirka, Vladimír Hovorka

Omluven:

Mgr. František Laluch

 

Zapisovatel: Ing. Lucie Kurková

 

Program:

 1. Způsob zpracování žádostí na město
 2. Vyjádření MV k žádosti o dotaci na rekonstrukci kapličky
 3. Projednání námitek k připravované výstavbě chodníku v ulici Kovanická
 4. Řešení zastávky „U Kopečku“
 5. Řešení zeleně v ulici Kovanická
 6. Informace k otevření Spolkového domu
 7. Přepracování usnesení z minulé schůze do podoby návrhu pro RM
 8. Předání klíčů od nástěnek v Přední Lhotě
 9. Diskuse

 

 1. Způsob zpracování žádostí na město

Ze strany města nový požadavek – usnesení MVzpracovávat formou návrhů do rady, příp. do zastupitelstva (takto je třeba dodatečně zpracovat naše usnesení z jednání s Ing. Lukavcem)

 

 1. Vyjádření MV k žádosti o dotaci na rekonstrukci kapličky

MV Přední Lhota byl požádán odborem VV, odd. investic městského úřadu o vyjádření k záměru podat žádost o dotaci na rekonstrukci kapličky v Přední Lhotě. Termín podání žádosti je do 15.4.2015.

Usnesení č.10: MV podporuje záměr města podat žádost o dotaci na rekonstrukci         kapličky v Přední Lhotě.

Úkol č. 1: Předat toto usnesení na odd. investic, p. Jelínkové – zajistí M. Homolová

 

 1. Projednání námitek k připravované výstavbě chodníku v ulici Kovanická

Zastupitelstvo schválilo záměr výstavby chodníku v ul. Kovanická od kuchyňského studia k Tescu (chodník má být určen pro smíšený pohyb chodců a cyklistů; plánovaná šíře 1,5 m; svodidla). Námitka podnikatelů z kuchyňského studia – nebude zde možno parkovat, tato skutečnost zabrání zásobování vzorkovny a expedici zboží.

Usnesení č.11: MV žádá o poskytnutí aktuální projektové dokumentace a žádá o zorganizování setkání s projektantem a s dotčenými osobami, které podaly námitky proti stavbě.

Úkol č. 2: Předat toto usnesení na odd. investic, p. Mráz – zajistí M. Homolová

 

 1. Řešení zastávky „U Kopečku“

Proběhlo jednání na odboru dopravy městského úřadu. Dle vyjádření vedoucího odboru není možno na silnici č. 611 udělat přechod, protože leží mimo hranice obce. Návrh na přeložení zastávky do obce by dle vyjádření odboru dopravy mohlo navýšit náklady města na dopravní obslužnost – je třeba projednat na RM.

Úkol č. 3: Do příští schůze připravit anketní leták, který seznámí obyvatele PL s naším záměrem zrušit za stávku „U Kopečků“, která je pro většinu obyvatel Přední Lhoty nedostupná a nebezpečná, a požádat o přeložení tras autobusových linek č. 398 a H38 ze silnice II/ 611 do obce s využitím stávajících zastávek u hřiště a v centru obce.

                   Zajistí: M. Homolová

 

 1. Řešení zeleně v ulici Kovanická

Na základě ošetření zeleně v ul. Kovanická doporučil zástupce odd . životního prostředí zažádat město o dosazení thují.

Usnesení č.12: MV Přední Lhota žádá město Poděbrady o zakoupení 20 ks vzrostlých thují (min. 1m vysokých). Vysazení si zajistí sami obyvatelé Přední Lhoty v rámci brigády.

Úkol č. 4: Zpracovat návrh do RM – zajistí M. Homolová

 

 1. Informace k otevření Spolkového domu

Původně plánované slavnostní otevření dne 19.4.2015 v daném termínu neproběhne. Zastupitelstvo schválilo návrh smlouvy na směnu pozemku mezi městem Poděbrady a p. Fialou, kolaudace ale bude moci proběhnout až po zápisu do katastru nemovitostí. Nový termín otevření se předpokládá v květnu nebo na začátku června.

 

 1. Přepracování usnesení z minulé schůze do podoby návrhu pro RM

Usnesení č. 7 – Jan Jirka

Usnesení č. 8 – Jan Jirka

Usnesení č. 9 – Marie Charvátová

Usnesení č. 12 – Miroslava Homolová

 

 1. Předání klíčů

Klíče od nástěnky na Spolkovém domě byly předány p. Hovorkovi.

Klíče od kapličky má M. Homolová.

 

 

 1. Diskuse:
  • Vytvoření sdíleného dokumentu, kde budou členové MV sledovat úklid a sekání trávníku v obci.

 

 • Údržbu zeleně má na starost firma New Visit s.r.o., zpevněné plochy a komunikace TSMP. Bude vznesen dotaz na úklid komunikací Kovanická a Průběžná.

Zajistí: M. Homolová

 

 • Záměr založit Okrašlovací spolek Přední Lhota – navázání na tradici okrašlovacích spolků z období druhé poloviny 19. století a 1. republiky. Spolek by byl právním subjektem, který může žádat o dotace (parková úprava návsi, rekonstrukce chodníků, apod.) V současnosti je poplatek za založení nového spolku 6000 Kč. Od května 2015 by měla začít platit novela, která tento poplatek ruší.

 

 1. Příští jednání:

29.4.2015 v 19.00, restaurace Obora

 

Zapsala: Ing. Lucie Kurková

Dne: 10.4.2015

 

Mgr. Miroslava Homolová

předsedkyně místního výboru Přední Lhota

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní License.