Zápis z jednání místního výboru 19.2.2015

Přítomní členové:

Mgr. Miroslava Homolová, Ing. Lucie Kurková, Jaroslav Stehlík, Mgr. František Laluch, Marie Charvátová, Jan Jirka

Omluven:

Vladimír Hovorka

 

Zapisovatel: Ing. Lucie Kurková

Ověřovatel: Jan Jirka

 

Program:

 1. Kontrola plnění úkolů
 2. Informace o setkání s garantem MV Ing. Lukavcem
 3. Informace z jednání zastupitelstva
 4. Údržba slepé části ulice Kovanická
 5. Diskuse

 

 1. Kontrola plnění úkolů

1.1. Zajistit klíč od nové vývěsky na budově Spolkového domu

– Mgr. Homolová, v jednání

1.2. Zajistit plán práce SDH Přední Lhota na rok 2015

       splněno, zajistil J. Stehlík

1.3. Zveřejňování akcí SDH na webu MV

zatím nesplněno

1.4. Dozor u přechodu pro chodce v ul. Kovanická

v jednání

1.5. Počet parkovacích míst u OD TESCO

i v případě zabrání 35 míst na výstavbu čerpací stanice zůstane zachovaný minimální požadovaný počet parkovacích míst

 1. Informace o setkání s garantem MV Ing. Lukavcem

viz. zápis ze schůzky dne 13.2.2015

Ze schůzky vyplynuly následující úkoly:

Úkol č. 1: Doplnit úklid příkopů mezi obslužnou komunikací a silnicí I. třídy do smlouvy na údržbu zeleně s firmou New Visit, s.r.o. (mapa stávajících uklízených ploch je přílohou zápisu) – na základě usnesení MV Ing. Lukavec

Usnesení č.7/2015

MV m.č. Přední Lhota žádá Radu města o doplnění plochy příkopů mezi obslužnou komunikací a silnicí I. třídy do smlouvy na údržbu zeleně s firmou New Visit, s.r.o.

Hlasování : 6 pro (ze 6 přítomných)

 

Úkol č. 2: Iniciovat zprůchodnění stávajících opatření pro odvod povrchové vody – místní výbor

Úkol č. 3: Iniciovat zřízení osvětleného přechodu pro chodce u zastávky U Kopečků – místní výbor

Zastávka je umístěna mimo obec a řešení přechodu je tedy problematické. Členové MV navrhují iniciovat jednání o odklonění autobusových linek přes obec, čímž by se zároveň zlepšila dopravní obslužnost v městské části Přední Lhota.

Úkol č. 4: Požádat o likvidaci černé skládky (viz přiložené fotografie) a o pravidelný úklid lesních pozemků v majetku města (pozemky v katastru Přední Lhota p.č. 385/2, 384, 385/1, 383/2 s funkcí lesa a pozemek 453/1 ostatní komunikace – viz přiložené výpisy z katastru) – místní výbor

Usnesení č.8/2015

MV m.č. Přední Lhota žádá Radu města o řešení likvidace černé skládky a o zajištění pravidelného úklidu lesních pozemků v majetku města (pozemky v katastru Přední Lhota p.č. 385/2, 384, 385/1, 383/2 s funkcí lesa a pozemek 453/1 ostatní komunikace – viz přiložené výpisy z katastru).

Hlasování : 6 pro (ze 6 přítomných)

Úkol č. 5: Předat vedoucímu odboru VV Kárníkovi informaci o možnosti získat dotaci na opravu kapličky (na vědomí radnímu Lukavcovi)– Jan Jirka (splněno)

MV Přední Lhota navrhuje, aby v případech, kdy rada příp. zastupitelstvo města projednává záležitosti týkající se místních částí, bylo po předkladateli požadováno stanovisko příslušných MV.

 

 1. Informace z jednání zastupitelstva dne 18.2.2015:

Členové MV Přední Lhota byli informováni o bodech jednání, které se týkaly místní části Přední Lhota:

 

Bod č. 20: Schválení odměn členům Místního výboru Přední Lhota za rok 2014

U s n e s e n í č. 20/2015: Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání

r o z h o d l o

 1. o peněžním plnění pro fyzické osoby, které nejsou členy ZM za výkon funkce členů místního výboru Přední Lhota
 2. že odměna může být vyplacena pouze v případě, že člen výboru předloží do mzdové účtárny do 25.2.2015 vyplněný dotazník člena komise/výboru“, který podmiňuje výplatu peněžního plnění.

Hlasování: 18 pro (z 18 přítomných)

Bod č. 23: Určení místa pro instalaci měření rychlosti v daném úseku sloužícího k zaznamenávání přestupku řidičů při překročení povolené rychlosti

STAŽENO.

 

Bod č. 24: Vypořádávání za pozemek parc. č. st. 171 v k.ú. Přední Lhota, ul. Průběžná

U s n e s e n í č. 23/2015: Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání

 1. r o z h o d l o

uzavřít smlouvu mezi Městem Poděbrady, IČ 00239640 se sídlem Poděbrady, Jiřího nám. 20/I a vlastníky pozemku, podle které město Poděbrady vlastníkům pozemku zaplatí částku 17.102,-Kč jako náhradu podle § 1087/1 občanského zákoníku za přestavkem dotčený pozemek parc.č. st. 171 o evidované výměře 18 m2 oddělený     z pozemku parc.č. 102/1 v k.ú. Přední Lhota u Poděbrad geometrickým plánem č. 210-153/2013 vyhotoveným a ověřeným paní Ing. Ilonou Fliedrovou dne 18.12.2013 pod číslem 156/2013.

 1. u k l á d á

Advokátní kanceláři Sedlatý&Malovec, Boleslavská třída 137/8, 288 02 Nymburk jednat o kompenzaci za dobu užívání majetku vlastníkům pozemku a jednáním o uzavření smlouvy.

III. p o v ě ř u j e starostu města podpisem smlouvy podle toho usnesení.

Hlasování: 18 pro (z 18 přítomných)

 

 1. Údržba slepé části ulice Kovanická:

Členové MV Přední Lhota upozornili na potřebu ořezu stromů a vyčištění komunikace ve slepé části ul. Kovanická. Jde o problematický úsek , kde část obyvatel si ořez nepřeje z důvodu vlastní údržby zeleně a z obavy znehodnocení a narušení již vzrostlých stromů. Na druhou stranu některé větve nebezpečně zasahují do komunikace, zvláště v přední části ulice naproti Tescu. M.Charvátová a F.Laluch domluví hranici ořezu stromu, ořez a pravidelnou údržbu komunikace zajistí ve spolupráci s patřičným odborem M.Homolová.

 

 1. Různé:

MV Přední Lhota upozornil na černou skládku (přiložené fotografie) v lesíku na pozemcích, jejichž vlastníkem je město Poděbrady (pozemky č. 383/2, 384, 385/1, 385/2, 453/1 – viz přílohy). Na odstranění skládky navrhuje vyhlásit brigádu dne 16.4.2015.

Rada města dále schválila navýšení počtu zaměstnanců zařazených k Městské policii Poděbrady v rámci VP, je možné usnesením požádat o dohled u přechodu v ulici “Kovanická” v ranní době při odjezdu dětí do škol.

 

Usnesení č. 9/2015

MV m.č. Přední Lhota na základě Usnesení č. 116/2015 Rady města žádá o řešení dohledu u přechodu v ulici Kovanická.

Hlasování : 6 pro (ze 6 přítomných)

 

Zapsala: Ing. Lucie Kurková                                         Ověřil: Jan Jirka

Dne: 14.3.2015                                                              Dne: 16.3.2015

 

 

Mgr. Miroslava Homolová

předsedkyně místního výboru Přední Lhota

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní License.