Zápis ze schůze Místního výboru 29. 4. 2015

Přítomní členové:

Mgr. Miroslava Homolová (předsedkyně), Vladimír Hovorka, Marie Charvátová, Jan Jirka, Mgr. František Laluch, Jaroslav Stehlík

Omluvena:

Ing. Lucie Kurková

Hosté:

Mgr. Ivan Uhlíř (1. místostarosta města), Pavel Sajdl

Zapisovatel: Jan Jirka

Ověřovatel: Mgr. Miroslava Homolová

Zápis s přílohami ke stažení zde.

Program:

 1. Vypořádání námitek k připravované výstavbě chodníku v Kovanické ulici
 2. Návrhy do RM
 3. Diskuse

 

 1. Vypořádání námitek k připravované výstavbě chodníku v Kovanické ulici
 2. Zastupitelstvo schválilo záměr výstavby chodníku v ul. Kovanická od kuchyňského studia k Tescu (chodník má být určen pro smíšený pohyb chodců a cyklistů; plánovaná šíře 1,5 m; svodidla). Námitka podnikatelů z kuchyňského studia – nebude zde možno parkovat, tato skutečnost zabrání zásobování vzorkovny a expedici zboží.
 3. Místní výbor pozval na svoje jednání jednoho z dotčených podnikatelů pana Sajdla a po diskusi s ním došel ke shodě na kompromisním návrhu, který je přílohou zápisu a byl předem projednán i s Ing. Jindrou Čamrovou bez připomínek.
 4. Přítomní se dohodli na spolupráci při hledání možnosti využít pro stavbu chodníku dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
 5. Předsedkyně místního výboru přislíbila panu Sajdlovi, že jej bude informovat o dalším vývoji projektu.
 6. Usnesení č. 13:

Místní výbor MČ Poděbrady – Přední Lhota po projednání

navrhuje

upravit projekt vybudování chodníku v Kovanické ulici tak, že ocelové svodidlo NH4 bude nahrazeno železným či litinovým zábradlím, které bude vzhledem odpovídat přilehlým domům z konce 19. století; dále navrhuje nahrazení zámkové dlažby v projektu dlažbou žulovou. A konečně navrhuje prodloužení budovaného chodníku do ulice Průběžné a vytvoření alespoň tří parkovacích míst podél něj jako náhrady za zrušená parkovací místa v Kovanické ulici.

Hlasování: 6-0-0

 1. Návrh včetně důvodové zprávy je součástí zápisu.
 2. Návrhy do RM
  1. Na základě požadavku radního ing. Lukavce přepracovali členové výboru usnesení z předchozích jednání do formy návrhů Radě města.
  2. Usnesení č. 14:

Místní výbor MČ Poděbrady – Přední Lhota po projednání

schvaluje

návrh do Rady města Poděbrady na doplnění smlouvy na údržbu zeleně o údržbu zeleného pásu v Kovanické ulici.

Hlasování: 6-0-0 (návrh je přílohou zápisu)

 1. Usnesení č. 15:

Místní výbor MČ Poděbrady – Přední Lhota po projednání

schvaluje

návrh do Rady města Poděbrady na likvidaci černé skládky v lokalitě Borek v katastru Přední Lhoty.

Hlasování: 6-0-0 (návrh je přílohou zápisu)

 1. Usnesení č. 16:

Místní výbor MČ Poděbrady – Přední Lhota po projednání

schvaluje

návrh do Rady města Poděbrady na doplnění výsadby vzrostlé zeleně v ulici Kovanická.

Hlasování: 6-0-0 (návrh je přílohou zápisu)

 1. Usnesení č. 17:

Místní výbor MČ Poděbrady – Přední Lhota po projednání

schvaluje

návrh do Rady města Poděbrady na řešení dohledu u přechodu pro chodce v ulici Kovanická.

Hlasování: 6-0-0 (návrh je přílohou zápisu)

 1. Diskuse
  1. Anketa na téma změny vedení autobusových linek 398 a H38 přes střed obce
   1. Členové výboru se shodli na znění anketní otázky a pověřili Jana Jirku grafickou úpravou leták a Mirku Homolovou tiskem a distribucí.
   2. Anketa bude sbírána do konce května 2015, výsledek bude vyhodnocen na červnovém jednání výboru a podle výsledku zvoleny další kroky
  2. Odvodnění Přední Lhoty
   1. Úkol: Jaroslav Stehlík zjistí informace o stavbě v lokalitě „U Okruhu“ a k projektu odvodnění Přední Lhoty, který se podle informací výboru právě ve fází správního řízení
  3. Úklid ulic
   1. Úkol: Miroslava Homolová zjistí, kdo je odpovědný za úklid všech tří ulic k Přední Lhotě (Kovanická ulice patří státu, Průběžná na západ od Kovanické kraji, Průběžná směrem k Polabci a ulice K Oboře patří městu)
  4. Termín příštího jednání byl domluven na 3.6.2015 v 19.30

Přílohy:

 • Návrh úpravy projektu stavby chodníku v Kovanické ulici
 • Návrh do RM na doplnění smlouvy o dílo s firmou New Visit s.r.o. na údržbu zelených ploch v Poděbradech o zeleň v ulici Kovanická
 • Návrh do RM na likvidaci černé skládky v lokalitě Borek v katastru Přední Lhoty
 • Návrh do RM na doplnění výsadby vzrostlé zeleně v ulici Kovanická
 • Návrh do RM na zřízení dohledu u přechodu pro chodce na křížení ulic Kovanické a Průběžné

 

Zapsal: Jan Jirka                                                         Ověřila: Miroslava Homolová

Dne: 9.5.2015                                                                     Dne: 10.5.2015

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní License.