Zápis z jednání místního výboru 3.6.2015

Přítomní členové:  Mgr. Miroslava Homolová (předsedkyně), Vladimír Hovorka, Marie Charvátová, Jan Jirka, Mgr. František Laluch, Jaroslav Stehlík

Omluveni:  Ing. Lucie Kurková

Hosté: B. Mrázová, P. Veselý
Zapisovatel: M. Homolová

Ověřovatel: J. Jirka

Zápis ve formátu pdf s přílohami.

Program:

1. Projednání grantových možností při rekonstrukci ulice Kovanická
2. Návrhy do Rady města
3. Vyhodnocení ankety
4. Projednání  stížností na dodržování veřejného pořádku
5. Různé
1. Projednání grantových možností při rekonstrukci ulice Kovanická

a) Návrh na úpravu projektu rekonstrukce chodníku v Kovanické ulici nebyl přijat Radou města, je třeba návrh osobně komunikovat s garantem. M. Homolová a J. Jirka domluví osobní schůzku s Ing. Lukavcem, o výsledku jednání budou ostatní členy MV informovat.

b)  Je vypsán grantový program, který nabízí možnost rozšíření současného projektu rekonstrukce ulice Kovanická, dotace by mohla činit až 85%. Záměr bude také komunikován na schůzce s Ing. Lukavcem.

2. Návrhy do Rady města

a) Žádost o uzavření vjezdu do areálu dětského hřiště v Přední Lhotě

– P. Veselý vysvětlil důvody uzavření, místo je využíváno jako skládka, neosvědčil se volně přístupný prostor, který je využíván zvláště při pálení čarodějnic jako možnost zbavit se nevhodného odpadu, který místní členové SDH musejí následně za nemalé prostředky likvidovat. Situaci žádají řešit závorou, jejíž obsluhu sami zajistí.

Usnesení č. 18:

MV Přední Lhota po projednání

schvaluje 

a podporuje záměr členů SDH uzavřít závorou vjezd do areálu dětského hřiště v Přední Lhotě.

Hlasování :  5 – 0 – 1 

–          Návrh do Rady města vypracuje M. Homolová

 

b) Návrh na zajištění úklidu Kovanické ulice

– Návrh je v souladu se záměrem města řešit úklid silnic, které nejsou v jeho majetku.

Usnesení č. 19:

MV Přední Lhota po projednání

schvaluje 

 návrh J. Jirky do rady města na zajištění úklidu Kovanické ulice.

Hlasování :  6 – 0 – 0

–          návrh je přílohou zápisu

 

3. Vyhodnocení ankety

a)  V anketě se vyjádřilo celkem 83 respondentů.

ANO                            –  52 respondentů                              61%

NE                               –  27 respondentů

JE MI TO JEDNO         –  6 respondentů

Protože by případná úprava  významně zasáhla do života městské části, projedná MV tuto záležitost opět na příštím jednání, s doplněním informací o statistikách vytíženosti jednotlivých linek autobusů.

b) J. Jirka předložil Návrh na změnu organizace veřejné autobusové dopravy na území MČ Poděbrady – Přední Lhota, který by přednostně řešil bezpečnost cestujících ve směru Praha – Poděbrady.

Návrh byl též odložen na příští jednání MV.

 

4. Projednání  stížností na dodržování veřejného pořádku

Místní výbor pozval na svoje jednání paní Mrázovou, která se na město obrátila se stížností na znečišťování veřejných komunikací ze strany majitelů koní v Přední Lhotě.

Předsedkyně výboru informovala přítomné, že s majiteli koní jednala a ti přislíbili nápravu.

Problém znečišťování veřejného prostranství řeší zákon o pozemních komunikacích, který stanoví míru (závada ve schůdnosti či sjízdnosti). Tato míra může být potom subjektivně vnímána. Členové MV budou každé podobné ohlášení řešit vždy individuálně a na prvním místě upřednostní osobní jednání a snahu o řešení.

V minulosti se objevily stížnosti i na odstavená nefunkční vozidla, která brání v průjezdu. Opět bude každý jednotlivý případ řešen individuálně, nejprve po domluvě s majitelem.

5. Různé

Schůze byla ukončena s ohledem na potřeby přítomných a dále vedena v duchu neformální diskuse.

Termín další schůze byl domluven na čtvrtek 25.6. v 19:30 hod.

 

Zapsala: M.Homolová

Dne:  18.6.2015

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní License.