Okrašlovací spolek

Spolek za okrášlení Přední Lhoty vznikl zápisem do spolkového rejstříku dne 22. října 2015. Zakládajícími členy jsou Miroslava Homolová, Jan Jirka a František Laluch.

Stanovy spolku

Čl. I

Název a sídlo

Spolek za okrášlení Přední Lhoty (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo v Poděbradech – Přední Lhotě, na adrese K Oboře 100, PSČ 290 01.

Svým názvem, účelem i činností spolek navazuje na tradici okrašlovacích spolků, které v zemích Koruny české existovaly od druhé poloviny 19. století do 50. let 20. století.

Čl. II

Účel spolku

Hlavním účelem spolku je ochrana přírody a krajiny Přední Lhoty a okolních obcí a péče o kulturní dědictví regionu.

Čl. III

Hlavní činnost spolku

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II. coby společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

a)      praktická činnost ve spolupráci s orgány životního prostředí a jinými subjekty,

b)      organizování kampaní a petičních akcí,

c)       pořádání vzdělávacích akcí (přednášky, semináře),

d)      účast ve správních i jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny,

e)      vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů,

f)        realizace projektů v zájmu ochrany přírody a rozvoje kulturního dědictví,

g)      organizace nevýdělečných kulturních či sportovních akcí.

Čl. IV

Členství ve spolku

1.       Členem spolku může být fyzická osoba starší 15 let. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí spolku, která o jeho přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání. Prvními členy spolku se automaticky stávají zakládající členové spolku.

2.       Člen spolku má právo:

a)      účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,

b)      volit členy výboru spolku,

c)       předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,

d)      podílet se na praktické činnosti spolku.

3.       Člen spolku má povinnost:

a)      dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,

b)      aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,

c)       aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.

4.       Členství ve spolku zaniká:

a)      doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi,

b)      úmrtím člena,

c)       zánikem spolku,

d)      vyloučením člena členskou schůzí, v případě, že se člen třikrát bez omluvy nezúčastní zasedání členské schůze nebo opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany orgánu spolku porušuje tyto stanovy,

případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.

5.       Seznam členů spolku je veřejný a je přístupný na internetových stránkách spolku. Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí člen výboru při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.

6.       Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

Čl. V

Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

a)      členská schůze,

b)      výbor spolku.

Čl. VI

Členská schůze

1.       Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:

a)      schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,

b)      volí členy výboru a odvolává je,

c)       schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů,

d)      rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,

e)      rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních,

f)        rozhoduje o provozování kanceláře spolku,

g)      rozhoduje o zániku spolku.

2.    Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.

 

3.       Zasedání členské schůze je svoláváno výborem spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Výbor je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá výbor členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději dvacet dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání. Nejpozději deset dní před konáním zasedání členské schůze zasílá výbor členům spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení.

4.       Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí výboru.

5.       Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.

6.       Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu s odst. 3 těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.

7.       O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze.

Čl. VII

 

1.       Výbor spolku je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr, a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech. Za spolek může jednat rovněž výborem zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku.

2.       Výbor má nejméně 3 členy a je volen členskou schůzí na dobu 2 let. Členové výboru se funkce ujímají dnem následujícím po dni volby.

3.       Jménem spolku jednají členové výboru, a to každý z nich samostatně. Člen výboru může udělit plnou moc k zastupování další osobě.

4.       Výbor je povinen:

a)      svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. 6 odst. 2. těchto stanov,

b)      vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku,

c)       archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze.

Čl. VIII

Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

Čl. IX

Závěrečná ustanovení

Stanovy byly schváleny shodou zakládajících členů na jejich znění.

 

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní License.