Místní výbor

Místní výbor byl pro volební období 2018-2022 ustaven usnesením č. 180/2018 Zastupitelstva města Poděbrad ze dne 14.11.2018. Maximální počet členů výboru byl stanoven na 11.

Členy výboru určilo zastupitelstvo dne 19.12.2018 usnesením č. 217/2018 a jsou jimi:

Mgr. Klára Holanová (místopředsedkyně výboru)

Vladimír Hovorka, tel.: 732 589 672, e-mail: vlada.zamosti@seznam.cz

Jan Jirka, tel.: 601 585 939, e-mail: jan.jirka@prednilhota.cz (předseda výboru)

Kateřina Kašová, DiS.

František Kryka

Jaroslav Stehlík, tel.: 702 929 660, e-mail.: stehlix@seznam.cz

Antonín Špinar

Pravomoci místního výboru:

Podle zákona o obcích (zákon č. 128/2000 Sb.) je místní výbor oprávněn předkládat zastupitelstvu města, radě města a výborům návrhy týkající se rozvoje části města a rozpočtu města, vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu města a radě města k rozhodnutí, pokud se týkají části města, vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části města, orgánům města. Požádá-li předseda místního výboru na zasedání zastupitelstva města o slovo, musí mu být uděleno.