Místní výbor

O ustavení výboru pro období 2022-2026 rozhodli zastupitelé Města Poděbrady na svém ustavujícím zasedání 12.10.2022. Na následujícím jednání 14.12.2022 zvolili 5 členů výboru. Záznam z jednání je k dispozici zde. Volba předsedy výboru neproběhla.

Složení výboru: Klára Holanová, Vladimír Hovorka, Jan Jirka, Kateřina Kašová, Jaroslav Stehlík

Pravomoci místního výboru:

Podle zákona o obcích (zákon č. 128/2000 Sb.) je místní výbor oprávněn předkládat zastupitelstvu města, radě města a výborům návrhy týkající se rozvoje části města a rozpočtu města, vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu města a radě města k rozhodnutí, pokud se týkají části města, vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části města, orgánům města. Požádá-li předseda místního výboru na zasedání zastupitelstva města o slovo, musí mu být uděleno.

Místní výbor 2018-2022

Místní výbor byl pro volební období 2018-2022 ustaven usnesením č. 180/2018 Zastupitelstva města Poděbrad ze dne 14.11.2018. Maximální počet členů výboru byl stanoven na 11.

Členy výboru určilo zastupitelstvo dne 19.12.2018 usnesením č. 217/2018 a byli jimi:

Mgr. Klára Holanová (místopředsedkyně výboru), Vladimír Hovorka, Jan Jirka (předseda výboru), Kateřina Kašová, DiS., František Kryka, Jaroslav Stehlík, Antonín Špinar

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní License.