Zápis z jednání místního výboru 30.9.2015

Přítomní členové:  Mgr. Miroslava Homolová (předsedkyně), Vladimír Hovorka, Marie Charvátová, Jan Jirka, Jaroslav Stehlík

Omluveni:  Ing. Lucie Kurková, Mgr. František Laluch,

Hosté: B. Mrázová, p. Mráz

Zapisovatel: M. Homolová

Ověřovatel: J. Jirka

Program:

1. Doplnění zápisu z červnového jednání MV (host paní Mrázová)
2. Řešení zastávky “U Kopečků”
3. Rekonstrukce a úklid ulice “Kovanická
4. Spolkový dům, rekonstrukce kapličky
5. Organizační změny MV

6. Diskuse

 

1. Doplnění zápisu z červnového jednání MV (host paní Mrázová)

a) Paní Mrázová upřesnila, že pořádek na místních komunikacích řeší vyhláška města.

b) Byly vzneseny připomínky k proběhlé anketě, dále ke slabé informovanosti občanů ze strany MV a politování nad tím, že jednání nejsou veřejná. Členové MV sdělili p. Mrázové záměr otevřít jednání MV v návaznosti na dořešení společných prostor ve Spolkovém domě. Informovanost občanů probíhá přes webové stránky Přední Lhoty, nástěnku a webové stránky města Poděbrady. Kontrolou byly zjištěny chybějící zápisy od června tohoto roku, M.Homolová zajistí doplnění na stránkách města, J.Jirka doplní informace na web P.L. a V. Hovorka zkontroluje informace na nástěnce Spolkového domu.

 

2. Řešení zastávky “U Kopečků”

a) Změna organizace autobusové dopravy

V průběhu prázdnin získal výbor informace od dopravce OAD Kolín a od organizace ROPID vytíženosti jednotlivých spojů (H38 a 398), proběhla osobní schůzka Jana Jirky s Mgr. Luďkem Kudláčkem, vedoucím oddělení koncepce rozvoje ROPID.  Z pohledu ROPIDu je třeba nejprve zjistit potřeby obyvatel Přední Lhoty z hlediska dopravy provedením tzv. směrového průzkumu, který zjistí nejčastější cíle, do kterých občané cestují. Na základě směrového průzkumu lze potom navrhnout, které spoje a jak často by měly projíždět přes obec. Směrový průzkum má svá specifika, členové MV si nastudují požadavky průzkumu a jednotlivé části obce si při provedení průzkumu rozdělí.

b) Řešení křížení silnic 611 a 329 (křížení silnic na Prahu a Pečky)

Na začátku školního roku proběhla také schůzka s por. Fialou v Nymburce, který nám potvrdil důležitost řešení zastávky U Kopečků a současně upozornil na možnost řešení křižovatky za obcí Přední Lhota v souvislosti s chystanou rekonstrukcí silnice II. třídy krajem. Doporučil vybudovat kruhový objezd, křižovatka je nebezpečná, za posledních 10 let zde zahynuly 3 osoby. V návaznosti na tuto informaci jednali členové výboru se starostou města Poděbrad Dr. Langrem, starostou obce Písková Lhota Radovanem Staňkem a senátorkou paní Emilií Třískovou. Je ústní příslib, že se na úrovni kraje bude o kruhovém objezdu jednat. Kruhový objezd by také navazoval na záměr obce Ratenice v budoucnu propojit cyklostezkou obec s městem Poděbrady, dále na změnu územního plánu obce Písková Lhota, která v místě těžby do budoucna předpokládá plochy pro sport a rekreaci. V konečném důsledku by pečlivé a citlivé řešení kruhového objezdu umožnilo i rekreační využití lesíku Borek za pražskou silnicí.

Pro podporu záměru je třeba shromáždit podpisy občanů.

3. Rekonstrukce a úklid ulice “Kovanická”

a) Rekonstrukce ulice

Momentálně probíhá rekonstrukce povrchu vozovky kolem kruhového objezdu a osazování balisety. Během rekonstrukce došlo k rozbití skleněné výplně u zastávky “Tesco”. Krajnice ve směru od Nymburka byla upravena odstraněním odstavné plochy, což zástupci MV vítají. Na schůzce s panem starostou Dr. Langrem zazněl požadavek o vyjádření k chystané rekonstrukci chodníku v ulici Kovanická.

Usnesení č. 20:

Členové MV m.č. Přední Lhota zvážili možnosti rekonstrukce ulice “Kovanická” a požadují připravovanou výstavbu chodníku od trafostanice po křížení s ulicí “Průběžná”. Zároveň požadují opravu chodníku v celé délce Kovanické ulice a další dopravně-bezpečnostní úpravy v souladu se schváleným akčním plánem města.

Hlasování : 5 – 0 – 0

a) Úklid ulice

Úklid ve slepé části ulice probíhá nepravidelně, celkový úklid ulice téměř vůbec. Připravili jsme návrh do RM, probíhá korespondence s ŘSD, v podstatě bez úspěchu.

4. Spolkový dům, rekonstrukce kapličky

Stále nejsou dořešeny majetkové poměry u Spolkového domu, jednání se zastavila, lze očekávat soudní řešení problému, jednání na úrovni města stále probíhají. Rekonstrukce kapličky se pozdrží, nebyla schválena dotace na rekonstrukci.

 

5. Organizační změny MV

Předsedkyně MV Mgr. Miroslava Homolová poděkovala všem členům MV za dosavadní výbornou spolupráci a podala rezignaci na funkci předsedkyně MV. Důvody byly ostatními členy přijaty, v MV chce i nadále pracovat ve funkci řadového člena.

Usnesení č. 21:

MV Přední Lhota po projednání

doporučuje 

ke zvolení za předsedu MV m.č. Přední Lhota pana J.Jirku.

Hlasování :  4 – 0 – 1

 

6. Diskuse

Předsedkyně MV upozornila na blížící se termín podání dotazníků k vyplacení odměn, dotazníky by mohly být předloženy ke schválení na zastupitelstvu dne 4.11.2015

Jan Jirka seznámil přítomné s možností získat znak městské části Přední Lhota, návrh bude ještě projednán.

 

 

Zapsala: M.Homolová

Ověřil: Jan Jirka

Dne:  15.10.2015

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní License.