Zápis z místního výboru 7.2.2015

Datum, čas a místo jednání: 7. únor 2015, 19:00-22:00, hospoda U Chemika, Polabec

Přítomní členové:

Miroslava Homolová (předsedkyně), Vladimír Hovorka, Marie Charvátová, Jan Jirka, František Laluch, Jaroslav Stehlík

Omluvena: Lucie Kurková ___________________________________________________________________________

Zapisovatel: Jan Jirka

Program:

1.      Umístění úsekového měření rychlosti vozidel v Kovanické ulici

___________________________________________________________________________

1.      Umístění úsekového měření rychlosti vozidel v Kovanické ulici

Na základě informací z jednání rady města, po konzultaci s členem rady panem Jiřím Felkrem a po obsáhlé diskusi bylo navrženo:

U s n e s e n í  č. 6/2015:

Místní výbor MČ Poděbrady – Přední Lhota po projednání

n a v r h u j e

zastupitelstvu města schválit toto usnesení: „Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání ukládá radě města umístit úsekové měření rychlosti vozidel, pořízené na základě usnesení RM 1/2015 z 5. ledna 2015, do Kovanické ulice v Přední Lhotě.“

Odůvodnění:

•          V této lokalitě dochází k soustavnému překračování povolené rychlosti.

•          Ulice je silně zatížena tranzitní dopravou v obou směrech.

•          V místě dochází k ohrožování chodců, včetně dětí.

•          Dosud zde nebyla přijata žádná opatření ke zvýšení bezpečnosti.

•          Monitorování rychlosti vozidel přispěje ke zvýšení bezpečnosti a snížení hlukové zátěže.

•          Umístění měření v této lokalitě přispěje k rychlejší návratnosti vložené investice.

 

Hlasování: 6 pro (ze 6 přítomných)

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní License.