Zápis z místního výboru 28.1.2015

Přítomní členové:

Mgr. Miroslava Homolová, Ing. Lucie Kurková, Jaroslav Stehlík, Mgr. František Laluch, Marie Charvátová, Vladimír Hovorka, Jan Jirka

Zapisovatel: Ing. Lucie Kurková

Ověřovatel: Jan Jirka

Program:

1.      Projednání situace Spolkového domu v Přední Lhotě

2.      Investiční akce

3.      Diskuse

___________________________________________________________________________

 

 

1.      Projednání situace Spolkového domu v Přední Lhotě

Členové MV byli seznámeni s aktuální situací a s možností opětovného otevření otázky směny pozemku. V diskusi k tomuto problému MV vyjádřil podporu snahám o dohodu, která by vedla ke kolaudaci Spolkového domu v Přední Lhotě a tím k možnosti toto zařízení využívat pro potřeby občanů města.

U s n e s e n í  č. 5/2015:

Místní výbor Přední Lhota po projednání

s o u h l a s í

s návrhem směny či prodeje pozemku parc. č. 409/6 za parc. č. st. 171 v k. ú. Přední Lhota a upřednostňuje toto řešení před soudní cestou, pokud toto povede ke kolaudaci Spolkového domu v Přední Lhotě.

Hlasování: 7 pro (ze 7 přítomných)

 

2.      Investiční akce v Přední Lhotě

MV sestaví do příštího jednání seznam potřebných investičních akcí v místní části Přední Lhota a stanoví jejich prioritu. Za tímto účelem připraví pan Jirka sdílený dokument na internetu, do kterého budou mít přístup všichni členové MV Přední Lhota. Předsedkyně MV Přední Lhota p. Homolová domluví s garantem MV a členem rady města ing. Lukavcem informativní schůzku, na které by se s problémy místní části Přední Lhota seznámil přímo v terénu.

 

 

3.      Diskuse:

Úklid ve městě

Zjistit, kdo zajišťuje úklid komunikací ve městě – TSMP nebo soukromá firma? – zajistí Mgr. Homolová

Po upozornění na nepořádek v Kovanické ulici byla operativně obratem sjednána náprava, toto řešení je však jednorázové a systémově neřeší vleklý problém.

 

4.      Termín dalšího jednání:

Další schůze MV bude 19.2.2015 od 19.00 v restauraci Obora.

Program: 1. Seznámení s výsledkem jednání ZM dne 18.2.2015 ve věci Spolkového domu v Přední Lhotě

2. Projednání vzniklého seznamu potřebných investičních akcí

3. Seznámení s výsledkem schůzky s Ing. Lukavcem

4. Diskuse

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní License.