Zápis z jednání místního výboru 7.1.2015

Přítomní členové: Mgr. Miroslava Homolová, Ing. Lucie Kurková, Jaroslav Stehlík, Mgr. František Laluch, Marie Charvátová, Vladimír Hovorka

Omluveni: Jan Jirka

Hosté: František Kryka, starosta SDH Přední Lhota

Zapisovatel: Ing. Lucie Kurková

Ověřovatel: Mgr. František Laluch

Program:
1. Projednání jednacího řádu
2. Domluva kompetencí a úkolů ve výboru
3. Posudek EIA a postup ve věci čerpací stanice u obchodního domu TESCO
4. Žádost o umístění stavební buňky v areálu dětského hřiště v Přední Lhotě
5. Diskuse

Počet příloh: 3

Zápis s přílohami ve formátu pdf.

1. Projednání jednacího řádu
Usnesení č. 1/2015:
Místní výbor Přední Lhota po projednání
schvaluje
Jednací řád místního výboru Přední Lhota.
Hlasování: 6 pro (z 6 přítomných)
Schválený jednací řád je nedílnou součástí tohoto zápisu (Příloha č. l ).

2. Domluva kompetencí a úkolů ve výboru
Usnesení č.2/2015:
Místní výbor Přední Lhota po projednání
schvaluje
níže uvedené rozdělení kompetencí a úkolů.
Hlasování: 6 pro (z 6 přítomných)

a) Komunikace s obyvateli Přední Lhoty:
– správa webových stránek: Jan Jirka
– aktualizace vývěsky: Vladimír Hovorka
– spolupráce s SDH Přední Lhota: Jaroslav Stehlík, Ing. Lucie Kurková

b) Komunikace s úřadem: Mgr. Homolová+ další pověření členové výboru dle
projednávaných témat

c) Nedokončená témata z minulého období:
– Spolkový dům: Mgr. Mirka Homolová
– Kovanická ulice (celková úprava provozu, chodník, světelná signalizace,
osazení city bloků): Marie Charvátová, Jan Jirka
– stav spodní vody v obci: Jaroslav Stehlík

d) Vánoční akce:
Zajištění výzdoby vánočního stromu: Ing. Lucie Kurková

3. Posudek EIA a postup ve věci čerpací stanice u obchodního domu TESCO
Usnesení č. 3/2015:
Místní výbor Přední Lhota po projednání
rozhodl
trvat na nesouhlasném stanovisku z důvodu nevypořádání připomínek, které byly
vzneseny v minulém období (nedostatek parkovacích míst, neaktuální hydrologický
průzkum, neakceptace omezení plánované provozní doby s ohledem na hlukové
zatížení obyvatel Přední Lhoty).
Hlasování: 6 pro (z 6 přítomných)

4. Žádost o umístění stavební buňky v areálu dětského hřiště v Přední Lhotě
Usnesení č. 4/2015:
Místní výbor Přední Lhota po projednání
souhlasí
s podáním žádosti o souhlas města s umístěním stavební buňky na dětském hřišti v
Přední Lhotě a o součinnost při realizaci záměru. Kopie žádosti je nedílnou součástí
tohoto zápisu (Příloha č. 2)
Hlasování: 6 pro (z 6 přítomných)

5. Diskuse:

a) Komunikace s obyvateli Přední Lhoty
zajistit klíč od nové vývěsky na budově Spolkového domu – odbor vnitřních věcí, odd. majetku (p. Fiala) – zajistí Mgr. Homolová
do příštího jednání MV zajistit plán práce SDH Přední Lhota na rok 2015 (bude schválen na valné hromadě SDH dne 30.1.2015) – zajistí Ing. Kurková
zveřejňování akcí SDH na webu MV – zajistí p. Jirka ve spolupráci s Ing. Kurkovou
b) Využití Spolkového domu
projednání na příští schůzi MV; v současné době je využívání objektu z důvodu chybějící kolaudace zakázáno, situaci je třeba řešit, pro případ pozitivního vývoje je třeba připravit možné budoucí využití objektu

c) Kovanická ulice
Pan Stehlík již v minulosti jednal o situaci (zničená krajnice u kruhového objezdu, nepořádek v okolí komunikace) jako občan Přední Lhoty s
krajským úřadem a se Správou silnic a dálnic. Komunikaci se zmíněnými subjekty naskenuje a pošle ostatním členům MV.

O situaci v této ulici byla pořízena fotodokumentace, která je nedílnou součástí tohoto zápisu (Příloha č .3).

Dozor u přechodu pro chodce – v době největšího provozu přecházejí děti z Přední Lhoty tuto ulici, aby se dostaly na zastávku školního autobusu. Budeme usilovat o zřízení dozoru na přechodu pro chodce – zajistí Mgr. Homolová

d) Čerpací stanice u obchodního domu TESCO
– MV bude trvat na připomínkách již dříve vznesených město Poděbrady je účastníkem stavebního řízení, může mít připomínky a námitky hydrogeologický průzkum, který byl v této lokalitě proveden, je dle názoru MV zastaralý a nezohledňuje změny hydrogeologických poměrů, ke kterým došlo po výstavbě protipovodňových hrází v Polabci – požadujeme
provedení nového aktuálního průzkumu při výstavbě čerpací stanice se počítá s likvidací nejméně 35 parkovacích míst na stávajícím parkovišti u obchodního domu. Je třeba zjistit, zda existuje vyhláška, která stanoví minimální počet parkovacích míst ve vztahu k prodejním prostorám. Zajistí Ing. Kurková.
6. Termín dalšího jednání:
Další schůze MV bude probíhat opět v restauraci Obora od 18.30 hodin. Předběžně byly dohodnuty dva termíny- 11.2. nebo 18.2. Členové se během týdne vyjádří a termín bude upřesněn.

Přílohy:
č. l – Jednací řád místního výboru Přední Lhota
č.2 – Žádost o umístění stavební buňky v areálu dětského hřiště v Přední Lhotě
č.3 – Fotodokumentace situace v ulici Kovanická

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní License.