Zápis z jednání místního výboru 3.9.2019

Zápis č. 4/2019

z jednání Místního výboru MČ Poděbrady – Přední Lhota

ze dne 3. září 2019

Přítomni: Klára Holanová, Vladimír Hovorka, Jan Jirka (předseda), Kateřina Kašová, František Kryka, Jaroslav Stehlík, Antonín Špinar

Přizváni: Ing. Tomáš Davídek, vedoucí odboru správy majetku města

Program jednání:

 1. Kontrola plnění usnesení
 2. Návrhy výboru předkládané zastupitelstvu, radě nebo výborům města týkající se rozvoje Přední Lhoty a rozpočtu města
 3. Vyjádření výboru k návrhům předkládaným zastupitelstvu a radě města a týkajícím se Přední Lhoty
  1. prodej pozemku ve vlastnictví města Poděbrady parc. č. 90/21 o výměře 115 m2 v k.ú. Přední Lhota u Poděbrad
 4. Vyjádření výboru k připomínkám a podnětům předkládaným orgánům města občany Přední Lhoty
 5. Informace členů výboru o aktivitách v období od zvolení do posledního jednání výboru
 6. Zhodnocení zimní údržby chodníků, zastávek a místních komunikací
 7. Připomínky občanů
 8. Různé

 

 1. Kontrola plnění usnesení

Výbor konstatoval nesplnění usnesení č. 5/2019, ve kterém žádal redukci zábradlí před Spolkovým domem. Ze strany města ani Městské realitní nebyla žádná reakce, přestože rada města i zastupitelstvo zápis z prvního jednání výboru projednaly.

Místní výbor projednal s Ing. Davídkem veškeré trvající požadavky z předcházejících volebních období i toho stávajícího a pan vedoucí přislíbil jejich řešení tam, kde problém spadá do kompetence jeho odboru.

Zatím nedošlo k posunu ohledně usnesení místního výboru z června 2019, protože je zastupitelstvo projedná až 4.9.2019.

 1. Návrhy výboru předkládané zastupitelstvu, radě nebo výborům města týkající se rozvoje Přední Lhoty a rozpočtu města

Zásadní požadavky výboru byly schváleny na minulém jednání a zastupitelstvo by je mělo projednat 4.9.2019, proto nyní žádné nepředkládáme.

 1. Vyjádření výboru k návrhům předkládaným zastupitelstvu a radě města a týkajícím se Přední Lhoty

Místní výbor prodiskutoval záměr Rady města prodat pozemek ve vlastnictví města Poděbrady parc. č. 90/21 o výměře 115 m2 v k.ú. Přední Lhota u Poděbrad manželům Fialovým.

Usnesení č. 21/MVPL/2019

Místní výbor souhlasí s prodejem pozemku parc. č. 90/21 o výměře 115 m2 v k.ú. Přední Lhota u Poděbrad manželům Fialovým pouze pod podmínkou zrušení služebnosti práva chůze a jízdy přes část pozemku parc. č. 461 a část pozemku PK 389 oba v k.ú. Přední Lhota, které schválila rada města usnesením č. 779/2014.

HLASOVÁNÍ: PRO 6                      PROTI: 1                                          ZDRŽEL SE: 0

 1. Vyjádření výboru k připomínkám a podnětům předkládaným orgánům města občany Přední Lhoty

Žádné připomínky ani podněty k vyjádření výbor neobdržel.

Bez usnesení.

 1. Informace členů výboru o aktivitách v období od zvolení do posledního jednání výboru

Bez usnesení.

 1. Zhodnocení zimní údržby chodníků, zastávek a místních komunikací

Ing. Tomáš Davídek podpořil návrh výboru řešit úklid v zimním období formou tzv. sněhové pohotovosti, tedy prostřednictvím pracovněprávního vztahu s konkrétními osobami (nejlépe místními) přes Technické služby města Poděbrady.

Bez usnesení.

 1. Připomínky občanů

Bez usnesení.

 1. Informace členů výboru o aktivitách v období od posledního jednání výboru

Bez usnesení.

 1. Podněty občanů

Bez usnesení.

 1. Různé

Bez usnesení.

Příští jednání výboru svolá předseda dle schváleného plánu na úterý 22.10.2019.

Zapsal: Jan Jirka

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní License.