Zápis z jednání místního výboru Přední Lhoty ze dne 29.02.2016

Přítomni: Miroslava Homolová (předsedkyně), Vladimír Hovorka, Jan Jirka, Jaroslav Stehlík

Omluveni: Marie Charvátová, František Laluch

 

Program:

1) Vyjádření ve věci kácení topolů u dětského hřiště

2) Vyjádření ve věci plánovaného osazení svodidel v ulici Kovanická

3) Plán rozvoje m.č. PL

4) Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy – Výzva č.18 IROP

5) Příprava Dne Poděbrad

6) Různé

 

1) Vyjádření ve věci kácení topolů u dětského hřiště

Zástupci MV byli seznámeni se stanoviskem komise ŽP, která navrhuje pokácení přesluhující a čím dál nebezpečnější řady topolů (v počtu 11 ks), nacházející se v ulici Průběžná vedle dětského hřiště. Jako náhradní výsadbu navrhuje ovocné dřeviny nebo výsadbu lip.

Členové MV se shodli na potřebě důkladně kácení zvážit, s výsadbu ovocných stromů většinově nesouhlasí. Předsedkyni ukládají zajistit do příštího jednání ve věci kácení bližší informace.

 

2) Vyjádření ve věci plánovaného osazení svodidel v ulici Kovanická

Předsedkyně MV obdržela sdělení zástupce investičního oddělení ve věci požadavku MV ze dne 29. 4. 2015 k osazení litinového zábradlí místo typových svodidel NH 4, doloženo vyjádřením DI Policie ČR Nymburk ze dne 20. 8. 2014, s odkazem na Technický předpis TP 114, který jednoznačně stanovuje účel zmíněného svodidla, čili k jakýmkoliv náhražkám údajně DI nevydá souhlasné stanovisko. Další požadavek na změnu povrchu ze zámkové dlažby na žulovou dlažbu je zapracován do projektu.

  1. Jirka a M. Homolová uvedli, že se v této záležitosti setkali na DI přímo s por. Ing.Fialou, který naopak vzhledem k umístění přímo v obci doporučil svodidla nahradit funkčním a estetičtějším řešením, například kovovými sloupky.

MV ukládá J. Jirkovi celou záležitost ověřit na DI Nymburk a v souladu s usnesením MV ze dne 29.4.2015 jednat s investičním oddělením MÚ Poděbrady.

 

3) Plán rozvoje m.č. PL

Zástupcům MV se podařilo prosadit do Strategického plánu města Poděbrady zachování cíle přesunout silnici I/38 mimo intravilán, který byl v minulosti z plánu vyškrtnut.

Bude třeba se dále věnovat sestavení strategického plánu pro městskou část. Dokument by měl respektovat ustálenou formu, J. Jirka sestaví předlohu a rozešle ji ostatním členům MV. Zapojí se všichni, později i širší veřejnost. Komunikaci s občany zjednoduší otevření Spolkového domu, dále by bylo vhodné využít i různé ankety a webové stránky Přední Lhoty.

 

4) Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy – Výzva č.18

Jde o projekt rozšíření investičních možností s využitím dotačního programu při rekonstrukci chodníků v ulici Kovanická, ze které by mohlo profitovat město i využitím dotace na řešení jiných chodníků. Členové MV opakovaně a dlouhodobě podporují komplexní řešení formou využití této dotační možnosti.

 

5) Příprava Dne Poděbrad

Ke konkrétnímu průběhu jsou doposud obecné informace, probíhá příprava informační cedule, která měla být původně umístěna vedle obecní kapličky. Vzhledem k tomu, že v těsné blízkosti kapličky vede ochranné pásmo kolem sítí, bude cedule umístěna vedle pomníku padlým, kde vznikne odpočinková zóna.

Usnesení č. 1/29.2.2016

Členové MV požadují vidět předem řešení prostor kolem kapličky s možností se k němu vyjádřit.

Hlasování: 4 – 0 – 0

 

6) Různé

  • Poklopy – zástupci Mv řešili v době kolem Vánoc odcizení poklopů nad kanalizaci u Spolkového domu, v budoucnu bude třeba podobné případy hlásit na Městskou policii, v dnešní době je věc dořešena prostřednictvím technických služeb.
  • Radar – M. Homolová do příští schůze zajistí informace k současnému stavu.
  • Návrh znaku PL – návrhy rozeslal J. Jirka, podrobněji budou projednány na příští schůzi.

 

V Poděbradech dne 6.3.2016

Zapsala M. Homolová

Ověřil J. Jirka

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní License.