Zápis z jednání místního výboru 5.3.2019

Zápis ke stažení ve formátu pdf.

Přítomni: Klára Holanová, Vladimír Hovorka, Jan Jirka (předseda), František Kryka, Jaroslav Stehlík, Antonín Špinar

Omluveni: Kateřina Kašová

Předseda výboru přivítal členy a konstatoval, že je přítomno šest ze sedmi členů výboru a výbor je usnášeníschopný.

Program jednání:

 1. Kontrola plnění usnesení
 2. Volba místopředsedy a doplnění počtu členů výboru
 3. Revize požadavků vznesených místním výborem za volební období 2014-2018
 4. Zhodnocení zimní údržby chodníků, zastávek a místních komunikací
 5. Návrhy výboru předkládané zastupitelstvu, radě nebo výborům města týkající se rozvoje Přední Lhoty a rozpočtu města (dle §121, odst. 1, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích)
 6. Vyjádření výboru k návrhům předkládaným zastupitelstvu a radě města a týkajícím se Přední Lhoty (dle §121, odst. 1, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích)
 7. Vyjádření výboru k připomínkám a podnětům předkládaným orgánům města občany Přední Lhoty (dle §121, odst. 1, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích)
 8. Informace členů výboru o aktivitách v období od posledního jednání výboru
 9. Připomínky občanů
 10. Různé
 1. Kontrola plnění usnesení

Výbor konstatoval nesplnění usnesení č. 5/2019, ve kterém žádal redukci zábradlí před Spolkovým domem. Ze strany města ani Městské realitní nebyla žádná reakce, přestože rada města i zastupitelstvo zápis z prvního jednání výboru projednaly.

 1. Volba místopředsedy a doplnění počtu členů výboru

Usnesení č. 6/MVPL/2019

Místní výbor po projednání

volí

Mgr. Kláru Holanovou místopředsedkyní místního výboru.

HLASOVÁNÍ: PRO: 5                             PROTI: 0                           ZDRŽEL SE: 1

 1. Revize požadavků vznesených místním výborem za volební období 2014-2018

Místní výbor provedl revizi všech požadavků vznesených v minulém volebním období (2014-2018), předchozí volební období (2010-2014) bude revidováno na příštím jednání výboru. Některé nesplněné požadavky, které považuje výbor za stále relevantní, se rozhodl zopakovat:

Usnesení č. 7/MVPL/2019

Místní výbor po projednání

schvaluje

návrh usnesení Zastupitelstva města Poděbrady v tomto znění: „Zastupitelstvo města Poděbrady ukládá radě města zajistit dozor na přechodu pro chodce v Kovanické ulici ve všední dny alespoň ve dnech školního vyučování v čase mezi 7:00 a 8:00 ráno a 12:00 a 14:00 odpoledne.“

HLASOVÁNÍ: PRO: 6                             PROTI: 0                           ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 8/MVPL/2019

Místní výbor po projednání

schvaluje

návrh usnesení Zastupitelstva města Poděbrady v tomto znění: „Zastupitelstvo města Poděbrady ukládá radě města jednat s majiteli či správci nadzemního vedení NN a telekomunikačních sítí v katastru Přední Lhoty o převedení stávajícího nadzemního vedení NN a dalších sítí pod zem.“

Převedení je v souladu se Strategickým plánem rozvoje města a jeho nerealizace blokuje další rozvoj Přední Lhoty.

HLASOVÁNÍ: PRO: 6                             PROTI: 0                           ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 9/MVPL/2019

Místní výbor po projednání

požaduje

opravu propadlé vozovky před domem č.p. 77 v Kovanické ulici (pan Kára) a rozbitého chodníku před č.p. 72 a 76 (také v Kovanické ulici).

HLASOVÁNÍ: PRO: 6                             PROTI: 0                           ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 10/MVPL/2019

Místní výbor po projednání

požaduje

zajištění řádné péče o dřeviny na návsi. Jde zejména o prořez a zálivku stromů.

HLASOVÁNÍ: PRO: 6                             PROTI: 0                           ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 11/MVPL/2019

Místní výbor po projednání

požaduje

provedení opravy povrchu sportovní asfaltové plochy na dětské hřišti.

HLASOVÁNÍ: PRO: 6                             PROTI: 0                           ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 12/MVPL/2019

Místní výbor po projednání

požaduje

zajištění pravidelného úklidu (strojového zametání) Kovanické ulice z důvodu zvýšené prašnosti způsobené tranzitní kamionovou dopravou.

HLASOVÁNÍ: PRO: 6                             PROTI: 0                           ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 13/MVPL/2019

Místní výbor po projednání

požaduje

likvidaci černé skládky a zajištění pravidelného úklidu lesních pozemků v majetku města na pozemcích v katastru Přední Lhoty p.č. 385/2, 384, 385/1, 383/2 a 453/1.

HLASOVÁNÍ: PRO: 6                             PROTI: 0                           ZDRŽEL SE: 0

 1. Zhodnocení zimní údržby chodníků, zastávek a místních komunikací

Výbor zhodnotil stávající stav zimní údržby, došel k závěru, že je údržba nedostačující. Výbor pověřil svého předsedu, aby toto téma zařadil znovu na příští jednání a přizval zástupce vedení města, odboru majetku a technických služeb.

 1. Návrhy výboru předkládané zastupitelstvu, radě nebo výborům města týkající se rozvoje Přední Lhoty a rozpočtu města

Viz bod č. 3.

 1. Vyjádření výboru k návrhům předkládaným zastupitelstvu a radě města a týkajícím se Přední Lhoty (dle §121, odst. 1, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích)

Výboru nebyly předloženy žádné návrhy k vyjádření.

 

 1. Vyjádření výboru k připomínkám a podnětům předkládaným orgánům města občany Přední Lhoty (dle §121, odst. 1, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích)

Výboru nebyly předloženy žádné připomínky ani podněty k vyjádření.

 

 1. Informace členů výboru o aktivitách v období od posledního jednání výboru

Bez usnesení.

 

 1. Podněty občanů

Bez usnesení.

 1. Různé

Bez usnesení

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní License.