Zápis z jednání místního výboru 18.6.2019

Zápis ke stažení ve formátu pdf.

Přítomni: Vladimír Hovorka, Jan Jirka (předseda), Kateřina Kašová, František Kryka, Jaroslav Stehlík, Antonín Špinar

Omluveni: Klára Holanová

Přizváni: Libor Beneš, zaměstnanec Technických služeb města Poděbrady, s.r.o.

Předseda výboru přivítal členy i hosty a konstatoval, že je přítomno šest ze sedmi členů výboru a výbor je usnášeníschopný.

 

Program jednání:

 1. Kontrola plnění usnesení
 2. Revize požadavků vznesených místním výborem za volební období 2010-2014
 3. Zhodnocení zimní údržby chodníků, zastávek a místních komunikací
 4. Zhodnocení údržby zeleně
 5. Návrhy výboru předkládané zastupitelstvu, radě nebo výborům města týkající se rozvoje Přední Lhoty a rozpočtu města (dle §121, odst. 1, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích)
 6. Vyjádření výboru k návrhům předkládaným zastupitelstvu a radě města a týkajícím se Přední Lhoty (dle §121, odst. 1, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích)
 7. Vyjádření výboru k připomínkám a podnětům předkládaným orgánům města občany Přední Lhoty (dle §121, odst. 1, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích)
 8. Informace členů výboru o aktivitách v období od posledního jednání výboru
 9. Připomínky občanů
 10. Různé

 

 1. Kontrola plnění usnesení

Výbor konstatoval nesplnění usnesení č. 5/2019, ve kterém žádal redukci zábradlí před Spolkovým domem. Ze strany města ani Městské realitní nebyla žádná reakce, přestože rada města i zastupitelstvo zápis z prvního jednání výboru projednaly.

 

 

 1. Revize požadavků vznesených místním výborem za volební období 2010-2014

Místní výbor provedl revizi všech požadavků vznesených ve volebním období 2010-2014, volební období 2014-2018 bylo revidováno na předchozím jednání výboru. Některé nesplněné požadavky, které považuje výbor za stále relevantní, se rozhodl zopakovat:

 

Usnesení č. 14/MVPL/2019

Místní výbor po projednání

požaduje

umístění stojanů na kola před Spolkový dům.

 

HLASOVÁNÍ: PRO: 6                             PROTI: 0                           ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 15/MVPL/2019

Místní výbor po projednání

požaduje

opravu fotbalové branky na dětském hřišti.

 

HLASOVÁNÍ: PRO: 6                             PROTI: 0                           ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 16/MVPL/2019

Místní výbor po projednání

schvaluje

návrh usnesení Zastupitelstva města Poděbrady v tomto znění:

„Zastupitelstvo města Poděbrady

u k l á d á

radě města zadat v součinnosti s místním výborem Přední Lhoty zpracování územní studie krajiny v katastru Přední Lhoty.“

 

HLASOVÁNÍ: PRO: 6                             PROTI: 0                           ZDRŽEL SE: 0

 

 1. Zhodnocení zimní údržby chodníků, zastávek a místních komunikací

Jde o pokračování projednávání bodu z předchozího jednání výboru. Předseda výboru dostal na minulém jednání za úkol přizvat zástupce vedení města, odboru majetku a TSMP. Z dnešního jednání se omluvili pan místostarosta Ing. Miroslav Holas a vedoucí odboru majetku Ing. Tomáš Davídek. Předseda výboru přivítal zástupce TSMP pana Libora Beneše a poděkoval mu za účast. Výbor po diskusi s panem Benešem konstatoval, že úklid sněhu je vyhovující v případě místních komunikací. Stávající nastavení systému úklidu chodníků a zastávek ale vede k tomu, že se tyto v Přední Lhotě nikdy neuklízí a uklízet nebudou, protože prioritní jsou chodníky a zastávky v centru města. Personální a technické vybavení TSMP větší rozsah úklidu sněhu neumožňuje. Tato situace je dlouhodobě nevyhovující a kontrastuje se stavem v okolních obcích. Předseda výboru se dotazoval starostů Kostelní, Pískové a Vrbové Lhoty na úklid sněhu a všechny tři obce jej zajišťují alespoň v nejfrekventovanějších místech.

Výbor rozhodl pokračovat v projednávání tématu na příštím jednání, na které přizve zástupce vedení města a odboru správy majetku města. Cílem bude najít vhodné řešení, které povede ke zlepšení nynější nevyhovující situace.

 

 1. Zhodnocení údržby zeleně

Místní výbor konstatoval, že do dnešního dne (18.6.2019) nebyla posekána tráva v některých částech Přední Lhoty, konkrétně v ulici K Oboře a v části Průběžné ulice. Místní výbor proto doporučuje zapojit opět jako v minulosti do kontroly provedené práce před fakturací firmou New Visit člena výboru pana Antonína Špinara, který s tímto souhlasí.

Usnesení č. 17/MVPL/2019

Místní výbor po projednání

doporučuje

odboru správy majetku města, aby pověřil člena výboru pana Antonína Špinara pravidelnou kontrolou kvality práce odváděné firmou, která provádí údržbu zeleně na území Přední Lhoty.

 

HLASOVÁNÍ: PRO: 6                             PROTI: 0                           ZDRŽEL SE: 0

 

 1. Návrhy výboru předkládané zastupitelstvu, radě nebo výborům města týkající se rozvoje Přední Lhoty a rozpočtu města

Na základě vyhodnocení ankety provedené mezi občany Přední Lhoty a také na základě revize požadavků výboru za dvě minulá volební období došel místní výbor k závěru, že nejpalčivějším problémem Přední Lhoty je křižovatka Kovanické a Průběžné ulice, zejména vzhledem k bezpečnosti chodců a cyklistů. Výbor se proto rozhodl navrhnout zastupitelstvu města zařadit řešení tohoto dlouhodobě nevyhovujícího a nebezpečného stavu do plánu investic na rok 2020.

 

Usnesení č. 18/MVPL/2019

Místní výbor po projednání

schvaluje

návrh usnesení Zastupitelstva města Poděbrady v tomto znění:

„Zastupitelstvo města Poděbrady

 1. r o z h o d l o

zařadit do rozpočtu města na rok 2020 záměr investiční akce pro zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů v křížení silnice I/38 s Průběžnou ulicí.

 1. u k l á d á

odboru investic, aby návrh řešení, jeho finální podobu a případné úpravy předkládal předsedovi místního výboru Přední Lhoty k odsouhlasení.“

 

HLASOVÁNÍ: PRO: 6                             PROTI: 0                           ZDRŽEL SE: 0

 

Na místní výbor se dále obrátil výbor Sboru dobrovolných hasičů s požadavkem, aby město zajistilo bezpečné oddělení areálu dětského hřiště od silnice III. třídy (Průběžná ulice). Výbor s požadavkem souhlasí.

 

Usnesení č. 19/MVPL/2019

Místní výbor po projednání

schvaluje

návrh usnesení Zastupitelstva města Poděbrady v tomto znění:

„Zastupitelstvo města Poděbrady ukládá radě města, aby zajistila oddělení areálu dětského hřiště v Přední Lhotě bezpečnostní bariérou od silnice III. třídy v Průběžné ulici.“

 

HLASOVÁNÍ: PRO: 6                             PROTI: 0                           ZDRŽEL SE: 0

 

 1. Vyjádření výboru k návrhům předkládaným zastupitelstvu a radě města a týkajícím se Přední Lhoty (dle §121, odst. 1, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích)

Vedoucí odboru správy majetku města Ing. Tomáš Davídek zaslal výboru k vyjádření návrh na bezúplatný převod pozemku parc. č. 414/2 o výměře 158 m2 – ost. plocha, ost. komunikace, v k.ú. Přední Lhota u Poděbrad. Jde o pozemek pod nově postaveným chodníkem v Kovanické ulici podél kuchyňského studia směrem k OD Tesco. Chodník je v majetku státu a navrhuje se převod na město Poděbrady.

 

Usnesení č. 20/MVPL/2019

Místní výbor po projednání

I . souhlasí

s bezúplatným převodem pozemku parc. č. 414/2 o výměře 158 m2 – ost. plocha, ost. komunikace, v k.ú. Přední Lhota u Poděbrad z majetku státu na město Poděbrady.

 1. požaduje,

aby město zajistilo pravidelný úklid a údržbu nově nabytého pozemku a zeleň na něm zahrnula do smlouvy na údržbu zeleně ve městě.

 

HLASOVÁNÍ: PRO: 6                             PROTI: 0                           ZDRŽEL SE: 0

 

 1. Vyjádření výboru k připomínkám a podnětům předkládaným orgánům města občany Přední Lhoty (dle §121, odst. 1, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích)

Výboru nebyly předloženy žádné připomínky ani podněty k vyjádření.

 

 1. Informace členů výboru o aktivitách v období od posledního jednání výboru

Bez usnesení.

 

 1. Podněty občanů

Bez usnesení.

 

 1. Různé

Bez usnesení.

 

Příští jednání výboru svolá předseda dle schváleného plánu na úterý 3.9.2019.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní License.