Zápis z jednání místního výboru 30.6.2017

Zápis z jednání č. 1/2017

Datum a čas jednání: pátek 30. června 2017, 18:00
Místo jednání: Spolkový dům, Průběžná 41, Přední Lhota
Přítomní členové výboru: Vladimír Hovorka, Jan Jirka (předseda), Mgr. František Laluch
Omluvení členové výboru: Marie Charvátová, Jaroslav Stehlík

Průběh jednání:

Předseda výboru přivítal členy i veřejnost a konstatoval, že jsou přítomni tři z pěti členů výboru a výbor je usnášeníschopný.

Program jednání:

1)         Podněty občanů

2)        Doplnění počtu členů výboru na 7 osob

3)        Změna Jednacího řádu výboru

4)        Příprava Programu rozvoje

5)        Autobusové zastávky

6)        Kanalizační přípojky – řešení dosud nepřipojených nemovitostí

7)         Kruhový objezd U Kopečků

8)        Různé

 

 1. Podněty občanů:
  1. Přítomní občané přednesli požadavky, které místní výbor projednal a shrnul do usnesení:
  2. Usnesení č. 1/2017 (přijato 3:0:0)
   • Místní výbor žádá město o:
    1. Zajištění bezpečnosti chodců při přecházení Kovanické ulice v místě křižovatky s ulicí Průběžnou pomocí pověřeného zaměstnance města.
    2. Zajištění řádné péče o lesní cesty v majetku města v lese Borek (p.č. 453/1 k.ú Přední Lhota, případně další) a o polní cesty „za humny“ (p.č. 409/2 a 391/2 v k.ú. Přední Lhota.
    3. Zajištění řádné péče o dřeviny v majetku města v intravilánu Přední Lhoty: především jde o prořez a zálivku stromů.
    4. Prověření technického stavu bývalých požárních nádrží v Přední Lhotě a provedení jejich opravy.
    5. Prověření funkčnosti hydrantů na území Přední Lhoty.
    6. Provedení opravy povrchu sportovní plochy na dětském hřišti.
 2. Doplnění počtu členů výboru na 7 osob
  • Předseda výboru informoval přítomné o úmyslu Marie Charvátové rezignovat na členství ve výboru a o svém záměru na příštím jednání výboru navrhnout zastupitelstvu doplnění členů výboru na 7, jelikož tento počet schválilo zastupitelstvo města při ustavení výboru v prosinci 2014.
  • Předseda vyzval přítomné, aby se přihlásili za členy výboru nebo případně navrhli vhodné kandidáty/ky. Návrhy projedná místní výbor na příštím jednání a předá zastupitelstvu města.
 3. Změna jednacího řádu místního výboru
  • Předseda výboru předložil návrh na změnu jednacího řádu, jejímž smyslem je umožnit, aby jednání výboru byla veřejná, a také zřídit funkci místopředsedy výboru, který bude předsedu zastupovat a v případě, že místo předsedy nebude obsazeno, bude moci vykonávat některé jeho pravomoci.
  • Usnesení č. 2/2017 (přijato 3:0:0)
   • Místní výbor schvaluje nové znění svého jednacího řádu.
  • Schválený jednací řád je přílohou zápisu.
 4. Příprava Programu rozvoje
  • Předseda výboru informoval přítomné o stavu a plánu prací na Programu rozvoje Přední Lhoty na roky 2018-2026.
 5. Autobusové zastávky
  • Předseda výboru informoval přítomné o stavu záměru vybudovat chybějící autobusové zastávky v Průběžné ulici ve směru na Pečky.
 6. Kanalizační přípojky – řešení dosud nepřipojených nemovitostí
  • V rámci pravidelné obchůzky starosty v Přední Lhotě v pondělí 26. června 2017 dostal místní výbor za úkol vytvořit seznam nemovitostí, které by měly zájem o dodatečné připojení ke kanalizaci. Úkolu se ujal člen výboru Vladimír Hovorka. Další postup bude řešen na příštím jednání výboru po prázdninách.
 7. Kruhový objezd U Kopečků
  • Předseda výboru informoval přítomné o stavu záměru Středočeského kraje postavit okružní křižovatku U Kopečků. Místní výbor ve spolupráci s městem usiluje o to, aby křižovatka řešila také provedení cyklistů a chodců křižovatkou do lesa Borek.
 8. Různé

Zapsal: Jan Jirka

Ověřil: Vladimír Hovorka

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní License.