OZNÁMENÍ o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

Městský úřad Poděbrady podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon), a na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj. Katastrální pracoviště Nymburk (dále jen „katastrální úřad“) č.j. 00-4/2016-208 oznamuje, že v budově Městského úřadu Poděbrady, místnost č.2 v přízemí Městského úřadu , v období od 18.9.2017 do 2.10.2017, vždy v pracovních dnech, a to v pondělí 18.9.2017 a 2.10.2017 od 8 do 14 hod, ostatní dny od 9 do 10 hod. bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu (dále jen „obnovený katastrální operát“) v katastrálním území Přední Lhota u Poděbrad obce Poděbrady.

Ve dnech 18.9.2017 a 2.10.2017 od 8 do 14 hod bude veřejnému nahlédnutí přítomen
zaměstnanec katastrálního úřadu, v ostatních dnech bude požadované údaje poskytovat zaměstnanec obce nebo osoba pověřená obcí (dále jen „zaměstnanec obce“). V případě, že zaměstnanec obce nebude při nepřítomnosti zaměstnance katastrálního úřadu schopen poskytnout zájemci požadované údaje o jeho vlastnictví, bude možné po předchozí dohodě nahlédnout do obnoveného katastrálního operátu na katastrálním pracovišti. Do obnoveného
katastrálního operátu je současně možné po dobu jeho vyložení nahlédnout i na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního na adrese:
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrlnfo.aspx.

Vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění (dále jen „vlastníci“) se upozorňují na tyto skutečnosti:
1) Obnovou katastrálního operátu nejsou dotčena vlastnická ani jiná práva k nemovitostem zapsaná v katastru nemovitostí (§ 43 katastrálního zákona).
2) Výměra parcely je evidována s přesností danou metodami, kterými byla zjištěna; jejím zpřesněním nejsou dotčeny právní vztahy k pozemku[§ 2 písm. g) katastrálního zákona].
3) V obnoveném katastrálním operátu je doplněna dosud platná katastrální mapa zobrazením hranic zemědělských a lesních pozemků, jejichž hranice v terénu neexistují a jsou sloučeny do větších půdních celků, pokud to umožňuje kvalita jejich zobrazení v grafickém operátu dřívější pozemkové evidence (§ 40 katastrálního zákona), přitom tyto parcely jsou zpravidla označeny novými parcelními čísly, aby se zabránilo duplicitě a nedošlo při majetkoprávních převodech k záměně parcel.
4) Vlastníci mohou během vyložení obnoveného katastrálního operátu a ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy skončilo jeho vyložení, podat námitky proti obsahu obnoveného katastrálního operátu. O podaných námitkách rozhoduje katastrální úřad (§ 45 odst. 3 katastrálního zákona). V této době mohou vlastníci ohlásit případnou změnu osobních údajů doloženou průkazem totožnosti. Neúčast vlastníků a jiných oprávněných při vyložení operátu není překážkou pro vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu.
5) Katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného katastrálního operátu dnem 18. 1 O. 2017 Nebude-li pravomocně rozhodnuto o některých námitkách, je katastrální úřad oprávněn vyhlásit platnost obnoveného katastrálního operátu s tím, že tuto okolnost vyznačí v katastru. Po nabytí právní moci rozhodnutí o námitkách katastrální úřad toto upozornění odstraní (§ 46 odst. 1 katastrálního zákona).
6) Dnem vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu se dosavadní katastrální operát stává neplatným a nadále se používá obnovený katastrální operát(§ 46 odst. 2 katastrálního zákona).

Toto oznámení se doručuje veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád , ve znění pozdějších předpisů.
• všem vlastníkům, kteří mají v obci trvalý pobyt nebo sídlo,
• těm vlastníkům, u kterých není katastrálnímu úřadu znám jejich trvalý pobyt nebo sídlo a kterým z uvedených důvodů nemůže katastrální úřad doručit toto oznámení podle § 45 odst. 2 katastrálního zákona.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní License.