Zápis z jednání místního výboru 22.1.2019

Zápis z jednání č. 1/2019

Datum a čas jednání: Úterý 22. ledna 2019, 18:30
Místo jednání: Spolkový dům, Průběžná 41, Přední Lhota
Přítomní členové výboru: Klára Holanová, Vladimír Hovorka, Jan Jirka (předseda), František Kryka, Jaroslav Stehlík, Antonín Špinar
Omluvení členové výboru: Kateřina Kašová

Průběh jednání:

Předseda výboru přivítal členy i veřejnost a konstatoval, že je přítomno šest ze sedmi členů výboru a výbor je usnášeníschopný. Zároveň přivítal přítomného starostu města Jaroslava Červinku.

Program jednání:

 1. Schválení jednacího řádu výboru
 2. Volba předsedy, místopředsedy a doplnění počtu členů výboru
 3. Zhodnocení fungování místního výboru v minulých volebních obdobích
 4. Plán činnosti výboru na rok 2019
 5. Schválení termínů jednání výboru v roce 2019
 6. Návrhy výboru předkládané zastupitelstvu, radě nebo výborům města týkající se rozvoje Přední Lhoty a rozpočtu města (dle §121, odst. 1, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích)
 7. Vyjádření výboru k návrhům předkládaným zastupitelstvu a radě města a týkajícím se Přední Lhoty (dle §121, odst. 1, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích)
 8. Vyjádření výboru k připomínkám a podnětům předkládaným orgánům města občany Přední Lhoty (dle §121, odst. 1, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích)
 9. Informace členů výboru o aktivitách v období od zvolení do prvního jednání výboru
 10. Připomínky občanů
 11. Různé

Program byl schválen konsenzem

 1. Schválení jednacího řádu výboru
  1. Usnesení č. 1/2019 (přijato 6:0:0)
   • Místní výbor schvaluje předložený jednací řád.
  2. jednací řád je přílohou zápisu
 2. Volba předsedy, místopředsedy a doplnění počtu členů výboru
  1. předseda výboru informoval přítomné o průběhu ustavení výboru po komunálních volbách v roce 2018
  2. volba místopředsedy byla odložena na příští jednání
  3. předseda výboru informoval, že podle usnesení zastupitelstva může mít místní výbor až 11 členů a vyzval veřejnost, aby případně navrhla další členy výboru
  4. bez usnesení
 3. Zhodnocení fungování místního výboru v minulých volebních obdobích
  1. předseda výboru zhodnotil krátce fungování výboru v předchozích dvou volebních obdobích
  2. starosta města přislíbil zřízení přístupu pro předsedu místního výboru do podkladů pro jednání rady města a zastupitelstva, aby výbor mohl vykonávat svoje oprávnění podle zákona o obcích
  3. na příštím jednání budou vyhodnoceny veškeré podněty, které podal místní výbor na město ve dvou uplynulých volebních obdobích
  4. bez usnesení
 4. Plán činnosti výboru na rok 2019
  1. předseda výboru představil plán práce na rok 2019
  2. Usnesení č. 2/2019 (přijato 6:0:0)
   • Místní výbor schvaluje plán činnosti na rok 2019.
  3. plán činnosti je přílohou zápisu
 5. Schválení termínů jednání výboru v roce 2019
  1. Usnesení č. 3/2019 (přijato 6:0:0)
   • Místní výbor schvaluje termíny jednání v roce 2019. Výbor se bude scházet vždy v úterý před jednáním zastupitelstva města v 19 hodin, a to konkrétně 5. března, 23. dubna, 18. června, 3. září, 22. října a 10. prosince 2019.
 6. Návrhy výboru předkládané zastupitelstvu, radě nebo výborům města týkající se rozvoje Přední Lhoty a rozpočtu města (dle §121, odst. 1, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích)
  1. na programu jednání nebyl žádný návrh pro orgány města
  2. (dva návrhy vyplynuly z podnětů občanů – viz bod 10 níže)
 7. Vyjádření výboru k návrhům předkládaným zastupitelstvu a radě města a týkajícím se Přední Lhoty (dle §121, odst. 1, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích)
  1. výboru nebyly předloženy žádné návrhy k vyjádření
 8. Vyjádření výboru k připomínkám a podnětům předkládaným orgánům města občany Přední Lhoty (dle §121, odst. 1, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích)
  1. výboru nebyly předloženy žádné připomínky ani podněty k vyjádření
 9. Informace členů výboru o aktivitách v období od zvolení do prvního jednání výboru
  1. předseda výboru informoval o svém setkání s nově zvoleným starostou města na podzim 2018, kde představil především investiční priority místního výboru a také o schůzce se zaměstnanci odboru správy majetku (Ing. Pavlasem, vedoucím technické správy a panem Štočkem, odpovědným za správu komunikací) ohledně opravy chodníku v Kovanické ulici (před č.p. 72) a opravy propadu vozovky (před č.p. 77). Pánové přislíbili vyřešit v letošním roce propad vozovky, rekonstrukci chodníku doporučili výboru prosadit do plánu investic města.
 10. Podněty občanů
  1. Usnesení č. 4/2019 (přijato 6:0:0)
   • Místní výbor žádá pokácení suchých bříz na břehu vodní nádrže u statku v Průběžné ulici (před č.p. 56 a č.p. 136).
  2. Usnesení č. 5/2019 (přijato 6:0:0)
   • Místní výbor žádá redukci zábradlí, které bylo bez konzultace s místním výborem instalováno před spolkovým domem na podzim 2018. Výbor žádá vytvoření alespoň dvou parkovacích míst u Spolkového domu.
 11. Různé
  1. předseda výboru informoval přítomné o plánovaném kácení dřevin, které by mělo proběhnout na návsi do konce období vegetačního klidu

 

Přílohy zápisu:

 1. Jednací řád místního výboru
 2. Plán práce místního výboru na rok 2019

 

Zapsal: Jan Jirka

Zápis s přílohami v pdf.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní License.