Přední Lhota má nový místní výbor pro volební období 2018-2022

Zastupitelstvo Města Poděbrady, které se ustavilo po komunálních volbách v říjnu 2018, rozhodlo na svém jednání 14. listopadu 2018, že Přední Lhota bude mít i ve volebním období 2018-2022 místní výbor, který je podle zákona o obcích orgánem místní samosprávy (výborem zastupitelstva).

Na dalším jednání zastupitelstva města 19. prosince 2018 byli zvoleni členové místního výboru a také jeho předseda.

Seznam členů včetně kontaktů najdete zde: https://prednilhota.cz/mistni-vybor/

Podle zmíněného zákona o obcích (zákon č. 128/2000 Sb.) je místní výbor oprávněn předkládat zastupitelstvu města, radě města a výborům návrhy týkající se rozvoje části města a rozpočtu města, vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu města a radě města k rozhodnutí, pokud se týkají části města, vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části města, orgánům města. Požádá-li předseda místního výboru na zasedání zastupitelstva města o slovo, musí mu být uděleno.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní License.