Zápis z jednání místního výboru 24.5.2018

Datum a čas jednání: Čtvrtek 24. května 2018, 18:30
Místo jednání: Spolkový dům, Průběžná 41, Přední Lhota
Přítomní členové výboru: Vladimír Hovorka, Jan Jirka (předseda), Jaroslav Stehlík
Omluvení členové výboru: Marie Charvátová, Mgr. František Laluch

Průběh jednání:

Předseda výboru přivítal členy i veřejnost a konstatoval, že jsou přítomni tři z pěti členů výboru a výbor je usnášeníschopný.

Program jednání:

 1. Kontrola plnění usnesení
 2. Vyhodnocení dotazníku z léta 2017
 3. Příprava Programu rozvoje 2018-2026
 4. Kanalizační přípojky – řešení dosud nepřipojených nemovitostí
 5. Informace o stavu připravovaných projektů
  1. nová busta TGM na pomníku padlým
  2. kruhový objezd u Kopečků
  3. autobusová zastávka ve směru na Polabec
  4. oprava povrchu silnice I/38 (Přední Lhota – Chvalovice)
 6. Generel dopravy města Poděbrady – dopady pro Přední Lhotu
 7. Generel zeleně města Poděbrady – návrhy týkající se Přední Lhoty
 8. Záměr zřídit klub pro mladší školáky ve Spolkovém domě
 9. Podněty občanů
 10. Různé

 

 1. Kontrola plnění usnesení
  • proběhlo zhodnocení plnění usnesení č. 1/2017 ze 30.6.2017
  • Usnesení č. 1/2018 (přijato 3:0:0)
   • Místní výbor nadále žádá zajištění dozoru na přechodu pro chodce na křižovatce Průběžné a Kovanické ulice.
 1. Vyhodnocení dotazníku z léta 2017
  • Proběhla prezentace výsledků dotazníku a jejich vyhodnocení.
  • Bez usnesení.
 2. Příprava Programu rozvoje 2018-2026
  • Předseda výboru seznámil přítomné se stavem přípravy Programu rozvoje a vyzval je k účasti na jeho zpracovávání.
  • Bez usnesení.
 3. Kanalizační přípojky – řešení dosud nepřipojených nemovitostí
  • Předseda výboru informoval přítomné o výsledku jednání s vedením města ohledně příspěvků na vybudování přípojky k jednotné splaškové kanalizaci.
  • Úkol: předseda výboru se pokusí získat od městského úřadu (odboru majetku) seznam nepřipojených nemovitostí, který předá paní Janatové, aby mohla oslovit majitele s dotazem, zda mají zájem o příspěvek na připojení ke kanalizaci.
 4. Informace o stavu připravovaných projektů
  • nová busta TGM na pomníku padlým
   • veřejnou zakázku na zhotovení busty získal ak. sochař Milan Kuzica, který má dílo odevzdat v září 2018. Nadále platí výzva občanům, aby poskytli historické fotografie pomníku s bustou. Předseda výboru také uvítá informace o vojácích uvedených na pomníku – v souvislosti s odhalením busty by bylo vhodné si připomenout jejich osudy.
  • kruhový objezd u Kopečků
   • pravděpodobně se nepodaří vybudovat v rámci stavby kruhového objezdu chodník do městského lesa
  • autobusová zastávka ve směru na Polabec
   • ke stavbě zpevněné plochy zastávky by mělo dojít v průběhu prázdnin 2018, projekt je připraven
  • oprava povrchu silnice I/38 (Přední Lhota – Chvalovice)
   • k výměně povrchu Kovanické ulice a zvýšení bezpečnosti přechodu pro chodce na křižovatce Průběžná/Kovanická by mělo dojít v příštím roce na náklady Ředitelství silnic a dálnic
 5. Generel dopravy města Poděbrady – dopady pro Přední Lhotu
  • Předseda výboru seznámil přítomné s některými návrhy zpracovatele generelu dopravy, zejména s možností vybudování severovýchodního obchvatu Přední Lhoty.
  • Generel dopravy je dostupný na webu města, doporučujeme všem se s ním seznámit.
 6. Generel zeleně města Poděbrady – návrhy týkající se Přední Lhoty
  • Předseda výboru představil návrhy zpracovatelů generelu zeleně pro plochy v Přední Lhotě. Návrhy budou inspirací pro připravovaný program rozvoje.
 7. Záměr zřídit klub pro mladší školáky ve Spolkovém domě
  • Klára Holanová představila záměr zřídit ve Spolkovém domě klub pro mladší školáky.
  • Usnesení č. 2/2018 (přijato 3:0:0)
   • Místní výbor podporuje záměr zřídit ve spolkovém domě klub pro mladší školáky.
 8. Podněty občanů
  • Usnesení č. 3/2018 (přijato 3:0:0)
   • Místní výbor žádá město, aby iniciovalo jednání se společností ČEZ Distribuce, a.s., o zrušení nadzemního vedení NN tam, kde je duplicitní s vedením pod zemí, a dále o harmonogramu budoucího převedení veškerého nadzemního vedení NN pod zem v souladu s platným strategickým plánem rozvoje Města Poděbrady.
 9. Různé
  • Usnesení č. 4/2018 (přijato 3:0:0)
   • Místní výbor žádá město o opravu propadlé vozovky před domem č.p. 77 v Kovanické ulici (pan Kára) a rozbitého chodníku před domy č.p. 72 a 76 (také v Kovanické ulici). Stav vozovky i chodníku hrozí úrazem (viz přiložené fotografie).

 

Přílohy zápisu:

Fotografie propadlé vozovky a rozbitého chodníku v Kovanické ulici.

 

Zapsal: Jan Jirka

Ověřil: Vladimír Hovorka, Jaroslav Stehlík

 

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní License.