Zápis z jednání místního výboru 17.5.2022

Zápis č. 1/2022

z jednání Místního výboru MČ Poděbrady – Přední Lhota

ze dne 17.5.2022

Přítomni: Klára Holanová, Vladimír Hovorka, Jan Jirka (předseda), František Kryka, Jaroslav Stehlík

Nepřítomni: Kateřina Kašová, Antonín Špinar

Program jednání:

 1. Informace předsedy (případně i členů) výboru o aktivitách od posledního jednání výboru
 2. Revize návrhů zastupitelstvu podaných v tomto volebním období
 3. Informace o plánovaných investičních akcích na území Přední Lhoty (rekonstrukce dětského hřiště)
 4. Vyjádření k návrhu RM na prodej pozemků parc. č. 385/1 a parc. č 385/2 v k.ú. Přední Lhota u Poděbrad
 5. Stav příprav akcí v akčním plánu města (bezpečnost křižovatky KovanickáxPrůběžná, územní studie krajiny)
 6. Různé
 1. Informace předsedy (případně i členů) výboru o aktivitách od posledního jednání výboru

Předseda informoval členy o svých aktivitách v období od posledního jednání výboru.

Bez usnesení.

 1. Revize návrhů zastupitelstvu podaných v tomto volebním období

Výbor provedl revizi usnesení přijatých na svém minulém jednání a projednal stav řešení, která schválilo zastupitelstvo města:

K usnesení č. 1/MVPL/2021: předseda ověří, zda Město Poděbrady oslovilo společnost ČEZ Distribuce a s jakým výsledkem.

K usnesení č. 2/MVPL/2021: vyřešeno.

K usnesení č. 3/MVPL/2021: v řešení.

K usnesení č. 4/MVPL/2021: předseda ověří, jaké kroky učinil OSRM ve spolupráci s TSMP k řešení problému.

K usnesení č. 5/MVPL/2021: vyřešeno.

K usnesení č. 6/MVPL/2021: vyřešeno.

K usnesení č. 7/MVPL/2021: vyřešeno.

K usnesení č. 8/MVPL/2021: nevyřešeno.

 1. Informace o plánovaných investičních akcích na území Přední Lhoty (rekonstrukce dětského hřiště)

Bez usnesení.

 1. Vyjádření k návrhu RM na prodej pozemků parc. č. 385/1 a parc. č 385/2 v k.ú. Přední Lhota u Poděbrad

Firma Norwit s.r.o. požádala 16.2.2022 město o prodej pozemků parc. č. 385/1 a parc. č 385/2 v k.ú. Přední Lhota u Poděbrad v majetku Města Poděbrady. Rada města záměr schválila 27.4.2022. Záměr prodeje byl zveřejněn 11.5.2022.

Usneseni č. 1/MVPL/2022

Místní výbor Přední Lhoty po projednání

navrhuje

Zastupitelstvu města Poděbrady neschválit prodej pozemků parc. č. 385/1 a parc. č 385/2 v k.ú. Přední Lhota u Poděbrad a zlepšit péči o tyto městské lesní pozemky.

HLASOVÁNÍ:           PRO: 4                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 1

Zdůvodnění: dotčený les slouží jako prostor pro rekreaci obyvatel západní části Přední Lhoty. Místní výbor dlouhodobě usiluje o kultivaci tohoto prostoru (odstraněním černé skládky) a zlepšení přístupu k němu (výstavbou místa pro přecházení v souvislosti s projektem okružní křižovatky). V návaznosti na rozvoj blízkého přírodního koupaliště v Pískové Lhotě bude stoupat poptávka po využívání tohoto lesa k rekreaci. Za vhodnější než prodej pozemků pro rozšíření areálu firmy Norwit považujeme obnovu lesa na těchto pozemcích a řádnou péči o něj.

 1. Stav příprav akcí v akčním plánu města (bezpečnost křižovatky Kovanická x Průběžná, územní studie krajiny)

Podle informace předsedy neprobíhají žádné práce směrem k realizaci těchto akcí.

Usneseni č. 2/MVPL/2022

Místní výbor Přední Lhoty po projednání

navrhuje

řešit bezpečnost křižovatky ulic Kovanická a Průběžná jejími stavebními úpravami.

HLASOVÁNÍ:          PRO: 4                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

Odůvodnění: místní výbor opakovaně upozorňuje na nebezpečnost křižovatky a potřebu upravit ji tak, aby odpovídala intenzitě provozu na silnici I/38 a aktuálním stavebním předpisům. Křižovatka je zejména nebezpečná pro chodce, chybí zde chodníky a přechody.

 1. Různé

Předseda výboru informoval členy o svém záměru po volbách v září 2022 nepokračovat ve funkci předsedy a vyzval je k hledání nástupce.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní License.