Zápis z jednání místního výboru 15.6.2021

Zápis č. 1/2021

z jednání Místního výboru MČ Poděbrady – Přední Lhota

ze dne 15.6.2021

Přítomni: Klára Holanová, Vladimír Hovorka, Jan Jirka (předseda), Kateřina Kašová, František Kryka, Jaroslav Stehlík

Nepřítomen: Antonín Špinar

Program jednání:

 1. Informace předsedy (případně i členů) výboru o aktivitách od posledního jednání výboru
 2. Revize návrhů zastupitelstvu podaných v tomto volebním období
 3. Informace o plánovaných investičních akcích na území Přední Lhoty (kruhový objezd u Kopečků, kontejnery na tříděný odpad)
 4. Informace o záměru „komerční zóna Poděbrady“ u kruhového objezdu u Tesca
 5. Stav příprav akcí v akčním plánu města (bezpečnost křižovatky KovanickáxPrůběžná, územní studie krajiny)
 6. Různé

 

 1. Informace předsedy (případně i členů) výboru o aktivitách od posledního jednání výboru

Předseda informoval členy o svých aktivitách v období, kdy se výbor kvůli pandemii nemoci COVID-19 nescházel.

Bez usnesení.

 1. Revize návrhů zastupitelstvu podaných v tomto volebním období

Výbor provedl revizi usnesení přijatých v tomto volebním období a rozhodl některé dosud nevyřešené problémy znovu navrhnout k řešení:

Usneseni č. 1/MVPL/2021

Místní výbor Přední Lhoty po projednání

navrhuje

zahájit jednání s majiteli či správci nadzemního vedení NN a telekomunikačních sítí v zastavěné území Přední Lhoty o převedení stávajícího nadzemního vedení pod zem.

HLASOVÁNÍ:           PRO: 6                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

Odůvodnění usnesení: převedení drátů nízkého napětí i telekomunikačních kabelů pod zem je podmínkou pro realizaci dalších nezbytných investic, jako je rekonstrukce čí výstavba chodníků nebo revitalizace zeleně. Záměr je v souladu s platným Strategickým plánem rozvoje města Poděbrady do roku 2025, v němž je převedení nadzemního vedení do země uvedeno. Převod běžně financuje správce sítí, tudíž nedochází k zatížení rozpočtu města, je ale nutné se správci sítí jednat o tom, aby přeložky urychlili, protože blokují další plánované investice města do jeho městského majetku. V Průběžné ulici byla již přeložka NN částečně provedena v roce 2019 z důvodu havarijního stavu nadzemního vedení NN.

Usneseni č. 2/MVPL/2021

Místní výbor Přední Lhoty po projednání

navrhuje

opravu propadlé vozovky před domem č.p. 77 v Kovanické ulici (pan Kára) a rozbitého chodníku před č.p. 72 a 76 (také v Kovanické ulici).

HLASOVÁNÍ:           PRO: 6                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

Odůvodnění usnesení: stav vozovky i chodníku ohrožuje majetek a zdraví jejich uživatelů a může způsobit škody na majetku nebo újmu na zdraví, jejichž náhrada bude finančně výrazně náročnější než oprava tohoto městského majetku. Stav chodníku a vozovky také znemožňuje jejich řádnou údržbu, zejména v zimním období.

Usneseni č. 3/MVPL/2021

Místní výbor Přední Lhoty po projednání

navrhuje

provedení opravy povrchu sportovní asfaltové plochy na dětské hřišti nebo jeho výměnu za vhodnější povrch.

HLASOVÁNÍ:           PRO: 6                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

Odůvodnění usnesení: stav asfaltového hřiště neumožňuje jeho bezpečné užívání. Oprava povrchu je v souladu s Plánem rozvoje sportu ve městě Poděbrady na léta 2018-2022, který schválilo Zastupitelstvo města Poděbrady usnesením č. 39/2018 ze dne 11. 4. 2018.

Usneseni č. 4/MVPL/2021

Místní výbor Přední Lhoty po projednání

navrhuje

zajištění pravidelného úklidu (strojového zametání) Kovanické ulice a její kropení v době tropických teplot.

HLASOVÁNÍ:           PRO: 6                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

Odůvodnění usnesení: Kovanická ulice je podle sčítání dopravy provedeného Ředitelstvím silnic a dálnic v roce 2016 komunikací nejvíce zatíženou tranzitní automobilovou dopravou, zejména nákladní, v Poděbradech. Denně jí projede 11 tisíc vozidel, z toho přes 2,5 tisíce nákladních. To má nepříznivé dopady na bezpečnost a zdraví občanů, hlavně ve formě zvýšené hlučnosti, prašnosti, emisí jedovatých výfukových plynů a vzniku jedovatého přízemního ozonu v letním období. Pravidelný úklid sníží prašnost, kropení v letním období působí jako prevence vzniku přízemního ozonu.

Usneseni č. 5/MVPL/2021

Místní výbor Přední Lhoty po projednání

navrhuje

likvidaci černé skládky a zajištění pravidelného úklidu lesních pozemků v majetku města na pozemcích v katastru Přední Lhoty p.č. 385/2, 384, 385/1, 383/2 a 453/1.

HLASOVÁNÍ:           PRO: 6                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

Odůvodnění usnesení: Na pozemcích 383/2, 384, 385/1, 385/2 a 453/1 v katastru Přední Lhoty se nachází les v majetku Města Poděbrady. Les je v současné době využíván k rekreaci občany města žijícími v západní části Přední Lhoty. Pozemky jsou zatíženy v historii vzniklou černou skládkou, která značně narušuje estetickou hodnotu místa a představuje také zdravotní riziko pro návštěvníky a ohrožuje životní prostředí.

Usneseni č. 6/MVPL/2021

Místní výbor Přední Lhoty po projednání

navrhuje

stavbu plotu mezi dětským hřištěm a silnicí III. třídy v Přední Lhotě za účelem zvýšení bezpečnosti dopravy.

HLASOVÁNÍ:           PRO: 6                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

Odůvodnění usnesení: Rostoucí frekvence automobilové dopravy ohrožuje uživatele areálu dětského a fotbalového hřiště a je třeba tento areál oddělit od silnice.

 1. Informace o plánovaných investičních akcích na území Přední Lhoty (kruhový objezd u Kopečků, kontejnery na tříděný odpad)

Bez usnesení.

 1. Informace o záměru „komerční zóna Poděbrady“ u kruhového objezdu u Tesca

Předseda výboru informoval členy o žádostech na změnu územního plánu, které projednávalo městské zastupitelstvo.

Podle zveřejněných zápisů projednala Komise urbanismu, dopravy, pro rozvoj města a investice v září 2020 a v květnu 2021 záměr „komerční zóna Poděbrady“ v katastru Přední Lhoty. Členové výboru projevili zájem se se záměrem seznámit.

Usneseni č. 7/MVPL/2021

Místní výbor Přední Lhoty po projednání

navrhuje

společné jednání místního výboru a Komise urbanismu, dopravy, pro rozvoj města a investice za přítomnosti městského architekta, na kterém by se mohl místní výbor seznámit se záměrem „komerční zóna Poděbrady“ před jeho projednáním na radě města a v zastupitelstvu.

HLASOVÁNÍ:           PRO: 6                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 1. Stav příprav akcí v akčním plánu města (bezpečnost křižovatky Kovanická x Průběžná, územní studie krajiny)

Předseda informoval o proběhlých jednáních na radnici v Poděbradech a Státním pozemkovém úřadu v Nymburce. Obě akce byly v akčním plánu města přesunuty z roku 2021 na rok 2022. Předseda vyjádřil obavu, že akce nebudou v tomto volebním období realizovány.

 1. Různé

Usneseni č. 8/MVPL/2021

Místní výbor Přední Lhoty po projednání

navrhuje

umístění stojanu na jízdní kola v areálu dětského hřiště.

HLASOVÁNÍ:           PRO: 6                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

Usneseni č. 9/MVPL/2021

Místní výbor Přední Lhoty po projednání

navrhuje

zvýšení dohledu nad kvalitou údržby zeleně.

HLASOVÁNÍ:           PRO: 6                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

Odůvodnění usnesení: místní výbor zaznamenal v roce 2021 pokles kvality údržby zeleně a větší množství stížností ze strany občanů.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní License.