Jednací řád místního výboru MČ Poděbrady – Přední Lhota

I.

Úvodní ustanovení

Jednací řád místního výboru Přední Lhoty (dále jen výbor) upravuje přípravu, způsob jednání a rozhodování výboru.

Jednací řád a jeho změny schvaluje nadpoloviční většina všech členů výboru svým usnesením a podepisuje ho předseda výboru. Výbor byl zřízen v souladu s § 120 a § 121 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších přepisů.

Ze své činnosti je místní výbor odpovědný zastupitelstvu města.

Výbor byl zřízen za tímto účelem:

– předkládat zastupitelstvu města, radě města a výborům návrhy týkající se rozvoje Přední Lhoty a rozpočtu města,

– vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu města a radě města k rozhodnutí, pokud se týkají Přední Lhoty,

– vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany Přední Lhoty orgánům města.

II.

Složení výboru

Počet členů místního výboru určí zastupitelstvo města. Místní výbor musí mít minimálně 3 členy.

Předsedu místního výboru zvolí zastupitelstvo města z řad členů místního výboru.

Členy místního výboru jsou občané města, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Přední Lhotě a jsou určeni zastupitelstvem obce.

Pokud se na tom místní výbor usnese, mohou členové výboru zvolit ze svých řad místopředsedu výboru, který zastupuje předsedu v případě jeho nepřítomnosti a vykonává pravomoci předsedy v případě, že funkce předsedy výboru není obsazena.

Výbor může jmenovat osobu, která bude pověřena sepisováním výstupů z jednání výboru (zápisy, usnesení), protokolů o hlasování a která dále bude organizačně, technicky a materiálně zajišťovat jednání výboru. Takto pověřená osoba se nazývá tajemníkem výboru a nemá hlasovací právo, pokud není zároveň zvoleným členem výboru.

III.

Příprava jednání výboru

Výbor svolává jeho předseda, popřípadě tajemník výboru, pokud je funkce zřízena, jménem předsedy v dohodnutých termínech. Mimořádné jednání může svolat jen předseda výboru nebo jím pověřený člen výboru.

Zasedání výboru je veřejné. Svolavatel informuje o místě a čase konání výboru způsobem v místě obvyklým. Kterýkoliv člen výboru může přizvat na jednání další osoby dle bodů programu.

Výbor může usnesením rozhodnout, že jednání bude neveřejné.

Materiály pro jednání výboru musí být doručeny všem členům výboru v dostatečném časovém předstihu.

IV.

Jednání a rozhodování výboru

Předseda řídí jednání. Nejdříve je zahájí a konstatuje, zda je výbor schopen se usnášet. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. V případě, že výbor není schopen se usnášet, předseda jednání zruší a navrhne náhradní termín jednání.

Jedná-li výbor podle programu, schvaluje ho hlasováním na začátku jednání.

Výbor rozhoduje po poradě hlasováním, které řídí předseda. Hlasování je veřejné.

Každý člen může podat návrh na usnesení před hlasováním. Usnesení je přijato nadpoloviční většinou všech členů výboru.

Členové hlasují jednotlivě. Hlasování se zaznamená ke každému usnesení výboru do zápisu, který podepíše předseda výboru.

Pokud vzešly z porady protinávrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto protinávrzích.

Při více variantách protinávrhů se hlasuje o každém zvlášť od posledního k prvnímu. Pokud je některý z protinávrhu přijat, o ostatních se již nehlasuje.

Předseda výboru zajišťuje archivaci výstupů.

Podepsané a odsouhlasené zápisy z jednání výboru předá předseda do 10-ti pracovních dnů od konání jednání výboru do sekretariátu starosty města v elektronické podobě.

V.

Odvolání člena výboru

Členství a předsednictví v místním výboru se lze písemně vzdát zastupitelstvu města.

Předseda může být odvolán zastupitelstvem na návrh místního výboru poté, co členové místního výboru odvolání předsedy odsouhlasili nadpoloviční většinou všech členů výboru.

Dále může samo zastupitelstvo určeného člena nebo zvoleného předsedu místního výboru odvolat.

VI.

Závěrečná ustanovení

Jednací řád místního výboru Přední Lhoty byl projednán na jednání výboru dne 30.6.2017 a schválen usnesením č.2/2017.

 

Jan Jirka, v.r.

předseda výboru