1.4.2014: Čerpací stanice Benzina u OD Tesco

Zápis z jednání

Místního výboru Městské části Poděbrady-Přední Lhota

Datum a čas jednání: 1. dubna 2014, 20:00-21:00.

Místo jednání: Městská knihovna Poděbrady, pobočka Přední Lhota

Přítomní členové MV: Marie Charvátová, Jan Jirka, František Laluch, Antonín Špinar (předseda).

Omluvení členové výboru: Vladimír Hovorka, Pavla Vokálová.

 1. Čerpací stanice na parkovišti OD Tesco
 • Usnesení 6/2014: Místní výbor MČ Poděbrady – Přední Lhota nesouhlasí se záměrem s názvem „Bezobslužná ČSPH expres/FIN – ul. Bílkova, Poděbrady“ (kód záměru STC1752), jehož předmětem je výstavba čerpací stanice pohonných hmot na stávajícím parkovišti před OD Tesco , a to z těchto důvodů:
  1. Podzemní voda. Přes opakovaná ujištění ze strany projektantů a správních orgánů při schvalování výstavby OD Tesco, že výstavba nenaruší stav podzemní vody v místě, došlo po dokončení obchodního centra a protipovodňových valů v Polabci k nárůstu spodní vody a zatopení sklepů rodinných domů. Uložení nádrží na ropné látky o objemu 64 tisíc litrů do hloubky čtyř metrů pod zem považujeme za této situace za nebezpečný hazard.
  2. Nebezpečí zaplavení. K zaplavení OD Tesco a parkoviště před ním došlo v loňském roce a stejné riziko hrozí i plánované čerpací stanici.
  3. Provoz 24hodin denně. Parkoviště obchodního centra leží v obytné zóně, směřují k němu okna několika rodinných domů stojících v Kovanické ulici. Stávající otevírací doba centra od 7:00 do 22:00 zajišťuje alespoň přes noc na parkovišti relativní klid. Záměr výstavby čerpací stanice pro ni počítá s otevírací dobou 24 hodin denně, což představuje zvýšení hlukové, světelné a emisní zátěže pro místní obyvatele.
  4. Dopravní zátěž. Kovanická ulice je dopravně nejzatíženější komunikací v Poděbradech, denně po ní projede až deset tisíc automobilů, z nichž značnou část představuje tranzitní kamionová doprava, jsou zde překračovány hygienické limity pro hluk, prach i další exhalace z dopravy. Veřejným zájmem, který by měly prosazovat orgány státní správy i samosprávy, je tento stav řešit a zatížení místa negativními vlivy snižovat. Záměr výstavby čerpací stanice je v příkrém rozporu s tímto veřejným zájmem, jelikož zatížení místa nesnižuje, spíše naopak.
  5. Nepotřebný projekt. Výstavba čerpací stanice podle našeho názoru nepřinese rozšíření služeb pro obyvatele města Poděbrady. V současnosti jsou ve vzdálenosti do jednoho kilometru od plánovaného záměru dvě čerpací stanice, dalších sedm je v dojezdové vzdálenosti do deseti minut. Otevření čerpací stanice provozované celostátním řetězcem může ohrozit podnikání místních subjektů a přinést ztráty městu například v podobě zrušených pracovních míst. Samotný projekt přitom nová pracovní místa nevytvoří, protože se jedná o čerpací stanici s bezobslužným provozem.
 • Usnesení 7/2014: Místní výbor MČ Poděbrady – Přední Lhota předkládá zastupitelstvu tento návrh usnesení: „Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání nesouhlasí se záměrem výstavby „Bezobslužná ČSPH expres/FIN – ul. Bílkova, Poděbrady“ (kód záměru STC1752), požaduje zpracování dokumentace EIA a tedy další posouzení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. Zastupitelstvo ukládá radě města zaslat do dvaceti dnů od zveřejnění záměru na úřední desce Středočeského kraje, tzn. do 9. dubna 2014, doporučení, na které oblasti vlivů záměru na životní prostředí má být kladen v dokumentaci zvýšený důraz.“

 

Zapsal: Jan Jirka

Ověřil: Antonín Špinar

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní License.